Bepalingen & Voorwaarden

Belangrijke informatie

Leest u de onderstaande belangrijke informatie a.u.b. goed door.

De informatie op deze pagina omvat wettelijke en bestuursrechterlijke informatie met betrekking tot onze ondernemingsstatus, het gebruik van deze website en informatie over beleggingen in onze producten die op deze website (de “Site”) vermeld worden.

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l (JPMAME) is een beheermaatschappij conform hoofdstuk 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 tot tenuitvoerlegging van de ICBE-richtlijnen (EU-richtlijn 85/611/EEG, zoals gewijzigd, betreffende instellingen voor collectieve beleggingen in effecten)1. Wij wijzen op het belang zich ervan bewust te zijn dat de ICBE-beheermaatschappijen, die geen aanvullende en niet-kerndiensten in de zin van artikel 5(3) van de ICBE-richtlijn aanbieden, in principe niet vallen onder de MiFID-regels (EU-richtlijn 2004/39/EG, van 21 april 2004, betreffende markten voor financiële instrumenten en de bijbehorende invoeringsmaatregelen). Daarom zal JPMAME geen bevestiging of garantie verschaffen, noch instaan voor de overeenstemming van de informatie en het materiaal op deze website met de MiFID-richtlijn, behalve wanneer plaatselijke wetten en regels haar daartoe verplichten.

1. Algemene informatie

 • De informatie op deze Site is goedgekeurd voor publicatie door JPMAME, gemachtigd en gereglementeerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").
 • Deze Site verstrekt informatie over de beleggingscompartimenten van JPMorgan (“JPM-compartimenten”) die beschikbaar zijn in België. Deze informatie dient niet opgevat te worden als beleggings- of fiscaal advies over onze producten. Indien bepaalde informatie op deze Site of het nut ervan voor u onduidelijk is, raden wij u aan contact op te nemen met uw financieel of fiscaal adviseur, dan wel een onafhankelijk financieel of fiscaal adviseur, alvorens eender welke financiële of beleggingsbeslissing te nemen.
 • De financiële dienstverlening in België wordt verzekerd door de vertegenwoordiger in België: JPMorgan Chase Bank N.A., Kantoor Brussel, Koning Albert II-laan 1, B-1210 Brussel voor de Compartimenten van JPMorgan.
 • In België geldt een tarief voor de instapkosten van maximaal 5% van de netto intrinsieke waarde per aandeel. De beurstaks verschuldigd inzake de terugverkoop van kapitalisatieaandelen bedraagt 1,32% (met een maximum van 4.000 euro per transactie). Het tarief voor de roerende voorheffing van toepassing op de uitgekeerde dividenden gegenereerd door de distributieaandelen is gelijk aan 30%. Het tarief voor de roerende voorheffing van toepassing op de interestcomponent van de inkoopprijs van de aandelen in kapitalisatiefondsen en in distributiefondsen die meer dan 25% van hun vermogen in schuldvorderingen beleggen is gelijk aan 30%. Sinds 1 januari 2008 bleef dit belastingsregime van toepassing maar de roerende voorheffing wordt berekend op het inkomen dat voortkomt in de vorm van interest, meerwaarden en minderwaarden, uit de opbrengst van activa belegd in zulke schuldvorderingen.
 • Voorafgaand aan elke transactie, met inbegrip van inschrijving, terugkoop, overdracht en arbitrage, is het absoluut noodzakelijk voor de belegger om kennis te nemen van het document met de Essentiële Beleggersinformatie en het meest recente volledige prospectus. Exemplaren van het volledige prospectus, de essentiële beleggersinformatie en jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen kunnen op aanvraag kosteloos verkregen worden bij de betrokken betalingsgemachtigde of bij JPMorgan Asset Management (Europe) Société à responsabilité limitée.
 • Deze Site mag niet geraadpleegd worden door personen in rechtsgebieden, waar (omwille van de nationaliteit of de verblijfplaats van die persoon of om andere redenen) de publicatie of beschikbaarheid van deze Site verboden is. Deze Site is met name voorbehouden aan niet-VS-personen*. De informatie op deze Site is niet bedoeld voor verspreiding in, en is geen verkoopaanbod of een uitnodiging tot aankoop van effecten in de Verenigde Staten van Amerika, gericht aan of ten behoeve van VS-personen.
 • Boodschappen, die u ons via e-mail toezendt, kunnen onbeveiligd zijn. Wij raden u aan ons geen vertrouwelijke informatie toe te zenden via e-mail. Indien u beslist vertrouwelijke informatie naar ons toe te zenden via e-mail, doet u dat op eigen risico, in het besef dat derden die informatie eventueel kunnen onderscheppen; wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid of volledigheid van dergelijke informatie.
 • Wij zullen trachten deze Site te allen tijde operationeel te houden. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze Site of elk van de verschillende functies ervan altijd beschikbaar zullen zijn.
 • De hyperlinks op deze Site worden alleen ter beschikking gesteld voor informatieve en gemaksgerelateerde doelen. JPMAME is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe internetsites die een link hebben met of toegankelijk zijn vanaf deze Site. JPMAME aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot een website waartoe toegang is verkregen via deze Site.
 • Potentiële beleggers dienen hun persoonlijke professionele adviseurs te raadplegen in verband met de belastingrechtelijke implicaties van een belegging in, een participatie in en het van de hand doen van JPM-compartimenten en het ontvangen van uitkeringen met betrekking tot dergelijke compartimenten.

2. Beleid inzake privacy en cookies

Voor meer informatie over het beleid inzake cookies, zie de link onderaan deze pagina.

3. Voornaamste beleggingsrisico’s

 • Het is van belang dat u de desbetreffende documentatie leest (het prospectus, de essentiële beleggersinformatie) voorafgaand aan enige belegging. De kopieën van het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en het jaarverslag en halfjaarlijkse verslag kunnen gratis aangevraagd worden bij JPMAME.
 • De waarde van de aandelen/eenheden van JPM-compartimenten en de inkomsten eruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het belegde bedrag niet volledig terugkrijgt De resultaten uit het verleden houden geen rekening met eventuele fusies.
 • Weergave van resultaten uit het verleden op deze Site worden alleen ter informatie gegeven en dienen niet opgevat te worden als een garantie voor toekomstige resultaten.
 • Onder invloed van wisselkoersveranderingen kan de waarde van beleggingen in vreemde valuta in beleggingstitels dalen en stijgen. Wisselkoersschommelingen kunnen ongunstige gevolgen hebben voor de waarde of de inkomsten (indien van toepassing) van de JPM-compartimenten.
 • Wanneer u belegt in compartimenten gericht op opkomende markten, dient u er rekening mee te houden dat deze markten zich wisselvalliger kunnen ontwikkelen en dat het kapitaalrisico hoger ligt.
 • Belastingvoordelen en –verplichtingen zijn afhankelijk van persoonlijke omstandigheden en kunnen in de toekomst eventueel veranderen.

4. Bestrijding van financiële criminaliteit

Wij hebben de verplichting op ons genomen de strijd aan te gaan met financiële criminaliteit en het witwassen van geld. Bijgevolg kan het nodig zijn dat wij uw identiteit verifiëren en de gepaste veiligheidscontroles doorvoeren.

5. Informatie over de onderneming

 • JPMAM is een handelsnaam. De zaken worden voornamelijk afgehandeld door filialen en dochterondernemingen van JPMorgan Chase & Co.
 • Het geregistreerde kantoor van JPMAME is gevestigd in het European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg. Telefoonnummer: +352 3410-1. Fax +352 340873. Het registratienummer bij het Luxemburgse Register voor Handel en Bedrijven is B27900. Aandelenkapitaal: EUR 10.000.000.

6. Juridische informatie

 • Wij stellen alles in het werk om te verzekeren dat de informatie op deze Site correct is op de datum van publicatie van de documenten.
 • Alle auteursrechten, patenten, intellectuele - en andere eigendomsrechten in de informatie op deze Site zijn eigendom van JPMAME. Geen rechten van welke aard ook worden toegestaan, verleend of op een andere wijze doorgegeven aan personen die toegang hebben tot deze informatie. U mag de rapporten of de informatie op deze Site enkel downloaden of afdrukken voor eigen, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u geen auteursrechtelijke, handelsmerk- of andere eigendomsvermeldingen wijzigt. Alle andere vormen van kopiëren, reproductie, transmissie, verspreiding of onthulling van materiaal op deze Site (op alle mogelijke manieren en zowel in het geheel als gedeeltelijk) is verboden.