INFORMATIE GERELATEERD AAN HET COMPARTIMENT
     

     

Fund highlights
Expertise

Expertise Highly experienced portfolio managers Bob Michele, Nick Gartside and Iain Stealey are backed by the in-house research of a globally integrated team of over 200 investment professionals.


Portfolio

Provides flexible fixed income exposure across more than 15 sectors and 50 countries, dynamically adjusting its allocation and sensitivity to interest rates as market conditions evolve.


Success

Success Has a track record of attractive returns while managing risk, and can act as a diversifier to traditional bond funds.


     

HISTORICAL PORTFOLIO POSITIONING (DURATION, YEARS)

Source: J.P. Morgan Asset Management. Dec 16.

     

Bent u op zoek naar een gediversifieerde, potentieel inkomstengenererende portefeuille?

Het compartiment JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund combineert de volgens de beheermaatschappij van het compartiment meest aantrekkelijke beleggingsideeën in een flexibele en gediversifieerde multi-asset oplossing. Het compartiment streeft ernaar om aantrekkelijke potentiële inkomsten te leveren in alle marktomstandigheden.     
     

Beleggingsdoelstelling
Het compartiment streeft ernaar om regelmatige inkomsten te genereren door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van effecten die inkomsten genereren (zoals dividend op aandelen en rente op obligaties), wereldwijd, en door gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten.


Essentiele beleggersinformatie
Factsheet
Brochure
     

     

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
Beleggingsideeën op mondiaal niveau die de beheermaatschappij van het compartiment als het meest aantrekkelijk beschouwt – Het compartiment streeft naar het bieden van een interessant inkomen door tactisch te beleggen in een breed scala van inkomstengenererende beleggingen wereldwijd en door het mogelijke gebruik van afgeleide financiële instrumenten.

Profiteren van een flexibele en gediversifieerde multi-asset-benadering – De zeer flexibele aanpak van het compartiment maakt het mogelijk om te zoeken naar de beste kansen op potentiële inkomsten, ongeacht waar deze te vinden zijn.

80+ landen

10+ activaklassen

Profiteren van het mondiale platform van J.P. Morgan Asset Management met +/- 500 verschillende beleggingsstrategieën

Een alles-in-één belegging – De toegang van het compartiment tot diverse bronnen van potentiële inkomsten, in combinatie met zijn flexibele benadering, maken het tot een totaaloplossing.

Het compartiment keert een kwartaaldividend uit op de aandelenklassen A (div), C (div.) en D (div).*


* De kwartaaluitkering van dividenden wordt niet gegarandeerd.

     


     

Des idées de placement considérées comme les plus attrayantes par la société en charge du compartiment réunies au sein d’un portefeuille hautement diversifié
Le compartiment JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund cherche à offrir un revenu intéressant en investissant de manière tactique dans une large gamme d’actifs générateurs de revenus au niveau mondial et en ayant recours aux instruments financiers dérivés. La taille et la portée mondiale sont des atouts clés qui permettent, au compartiment, d’exploiter les connaissances des spécialistes internationaux et d’investir dans des classes d’actifs qui seraient autrement difficilement accessibles pour les investisseurs.


Recherche des meilleures opportunités de revenu

Grâce à un processus d’allocation d’actifs flexible, le compartiment peut évoluer activement au sein des classes d’actifs, des secteurs et des marchés en fonction des meilleures opportunités. Cette approche lui permet de dégager un revenu ajusté du risque intéressant quelles que soient les conditions de marché.


     


FEITELIJKE KENMERKEN

     

ISIN-code: LU0395794307
Fondsbeheerders: Michael Schoenhaut & Eric Bernbaum
Introductiedatum: December 2008
Introductiedatum aandelenklasse: December 2008
Benchmark: 40% Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR / 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR / 25% Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR.
Valuta aandelenklasse: EUR
Instapkosten: max. 5,00 %
Uitstapkosten: 0,50 %
De vermelde percentages betreffen respectievelijk het maximum dat aan uw kapitaal kan worden onttrokken voordat dit wordt belegd, en het maximum voordat de opbrengst van uw belegging aan u wordt uitgekeerd.
De uitstapkosten zijn niet van toepassing in België
Minimaal vereiste belegging: 35.000 USD (of het EUR equivalent)

     

Lopende kosten: 1,41% Lopende kosten = jaarlijkse beheervergoeding + operationele en administratieve kosten. Voor meer informatie over de kosten, gelieve het prospectus te raadplegen of contact op te nemen met uw gebruikelijke financieel adviseur.
Naam van het meerdere compartimenten omvattende fonds: JPMorgan Investment Funds
Juridische structuur van het compartiment: SICAV (Luxemburg)
Aanhoudingsperiode: Onbepaald
Klachtenservice: De afdeling Client Services van J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. of de Consumentenombudsdienst. Voor het indienen van klachten kunnen beleggers zich richten tot de afdeling Client Service van J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. (T +352 3410 3060. cs.benelux@jpmorgan.com) of tot de Consumentenombudsdienst (www.consumentenombudsdienst.be)

          

INFORMATIE GERELATEERD AAN HET PORTEFEUILLEBEHEERTEAM
Eén enkel compartiment stelt u in staat om te profiteren van de expertise van specialisten wereldwijd

J.P. Morgan Asset Management is de maatschappij die verantwoordelijk is voor het beheer van het compartiment. Het beheer is door J.P. Morgan Asset Management toevertrouwd aan een van zijn beleggingsteams, te weten het MAS-team (Multi Asset Solutions), een leider in het beheer van multi-asset portefeuilles. Het MAS-team maakt deel uit van J.P. Morgan Asset Management en omvat meer dan 80 zeer ervaren beleggers, strategen, economen, analisten en portefeuillebeheerders, die meer dan 45 jaar ervaring hebben in multi-asset portefeuillebeheer. Deze beleggingsprofessionals zijn gespecialiseerd in multi-asset beheer en benutten de onderzoeksresultaten van de beleggingsteams van J.P. Morgan Asset Management wereldwijd.


Het beheerteam van het compartiment


Michael SchoenhautBeleggingsbeheerder
• 20 jaar ervaring in de sector
• 20 jaar bij J.P. Morgan

Eric BernbaumBeleggingsbeheerder
• 9 jaar ervaring in de sector
• 9 jaar bij J.P. Morgan


Bron: J.P. Morgan Asset Management, per 1 maart 2018.     PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT


De risicocategorie is gebaseerd op de historische volatiliteit van de netto inventariswaarde van de Aandelenklasse in de laatste vijf jaar en is mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van de Aandelenklasse.


RISICOPROFIEL

 • De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen en u kunt minder terugkrijgen dan u oorspronkelijk hebt belegd.
 • De opbrengsten voor beleggers kunnen van jaar tot jaar variëren, afhankelijk van de dividendinkomsten en kapitaalopbrengsten die worden gegenereerd door de onderliggende financiële activa. De kapitaalopbrengsten kunnen in sommige jaren negatief zijn en dividenden zijn niet gegarandeerd.
 • De waarde van aandeelbewijzen kan zowel dalen als stijgen als gevolg van de resultaten van afzonderlijke bedrijven en de algemene marktomstandigheden.
 • Het Sub-Fonds kan beleggen in Chinese A-aandelen via de China-Hong Kong Stock Connect-programma’s, waarvan de regelgeving kan veranderen en waarvoor quota’s en operationele beperkingen gelden die tot een hoger tegenpartijrisico kunnen leiden.
 • De waarde van schuldbewijzen kan aanzienlijk veranderen, afhankelijk van de economische omstandigheden, de rentestand en de kredietwaardigheid van de emittent. Deze risico’s zijn in de regel hoger voor schuldpapier uit opkomende markten en schuldpapier met een lagere kredietwaardigheid (below investment grade).
 • Opkomende markten kunnen bovendien onderhevig zijn aan verhoogde risico’s, zoals minder ontwikkelde praktijken op het gebied van bewaring en vereffening, hogere volatiliteit en lagere liquiditeit dan effecten uit niet-opkomende markten.
 • Voorwaardelijk converteerbare effecten kunnen negatief worden beïnvloed als bepaalde gebeurtenissen (“triggers”) plaatsvinden (zoals gespecificeerd in de contractuele bepalingen van de uitgevende vennootschap). Dit zou kunnen gebeuren wanneer het effect tegen een lagere aandelenkoers in aandelen wordt omgezet, de waarde van het effect tijdelijk of permanent daalt en/of coupons niet meer worden uitgekeerd of couponuitkeringen worden uitgesteld.
 • Beleggingen in REIT’s kunnen blootstaan aan een hoger liquiditeitsrisico en een hogere prijsvolatiliteit als gevolg van veranderingen in de economische omstandigheden en de rentevoeten.
 • Het Sub-Fonds maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten voor beleggingsdoeleinden. De waarde van afgeleide financiële instrumenten kan volatiel zijn, hetgeen kan leiden tot winst of verliezen die hoger zijn dan het bedrag dat aanvankelijk vereist was om een positie in het afgeleide financiële instrument in te nemen. De Beheermaatschappij moet de som van de bruto notionele blootstelling van de gebruikte afgeleide financiële instrumenten (inclusief de voor afdekkingsdoeleinden en met het oog op een efficient portefeuillebeheer gebruikte instrumenten) en de verwachte hefboomwerking ervan in Bijlage III van het Prospectus opnemen. Dit cijfer geeft echter niet weer of het instrument het beleggingsrisico vergroot of verkleint en is dus mogelijk niet representatief voor het totale beleggingsrisico in het Sub-Fonds.
 • Deze Aandelenklasse verkiest dividenduitkeringen boven kaptiaalgroei. Bepaalde aan de Aandelenklasse toerekenbare vergoedingen en kosten worden niet van het dividend afgetrokken maar verrekend in de waarde van de aandelen. Wanneer het uitgekeerde dividend groter is dan de opbrengst van de Aandelenklasse, zal dit resulteren in een overeenkomstige waardevermindering van de Aandelen en een daling van uw belegging.
 • Wisselkoersschommelingen kunnen het rendement van uw belegging negatief beïnvloeden. Valuta-afdekking, waarvan gebruik kan worden gemaakt om het effect van wisselkoersschommelingen te minimaliseren, is mogelijk niet altijd succesvol.BELANGRIJKE INFORMATIE

Voorafgaand aan elke transactie, met inbegrip van inschrijving, terugkoop, overdracht en arbitrage, is het absoluut noodzakelijk voor de belegger om kennis te nemen van het document met de Essentiële Beleggersinformatie en het meest recente volledige prospectus. Een exemplaar van het prospectus, vertaald in het Frans, de Essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van de SICAVs naar Luxemburgs recht, vertaald in het Nederlands en Frans, zijn gratis verkrijgbaar bij: JPMorgan Chase Bank N.A., Koning Albert II laan 1, B1210 Brussel, aangewezen als instantie om de financiële dienstverlening te verzorgen in België of bij JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., EBBC, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg. Het prospectus bevat informatie over kosten en beleggingsdetails. Deze documenten zijn tevens beschikbaar op de website: www.jpmorganassetmanagement.be.
De netto inventariswaardes zijn beschikbaar op de BEAMA website www.beama.be, op onze website www.jpmorganassetmanagement.be en bij onze intermediair die instaat voor de financiële dienstverlening in België: JPMorgan Chase Bank N.A., vestiging Brussel, 1 Koning Albert II laan, 1210 Brussel. De netto inventariswaarde van sommige aandelenklassen wordt gepubliceerd in de kranten L’ Echo en De Tijd.
De beurstaks verschuldigd inzake de terugverkoop van kapitalisatieaandelen bedraagt 1,32% (met een maximum van 4.000 euro per transactie).
Het tarief voor de roerende voorheffing van toepassing op de uitgekeerde dividenden gegenereerd door de distributieaandelen is gelijk aan 30%. Het tarief voor de roerende voorheffing van toepassing op de interestcomponent van de inkoopprijs van de aandelen in kapitalisatiefondsen en in distributiefondsen die meer dan 25% van hun vermogen in schuldvorderingen beleggen is gelijk aan 30%. Sinds 1 januari 2008 bleef dit belastingsregime van toepassing maar de roerende voorheffing wordt berekend op het inkomen dat voortkomt in de vorm van interest, meerwaarden en minderwaarden, uit de opbrengst van activa belegd in zulke schuldvorderingen.
Prijsaanpassing (swing pricing) : De intrinsieke waarde van een Compartiment kan worden verzwakt als gevolg van de aankoop of verkoop van Aandelen door beleggers in het Compartiment, tegen een prijs die de door de Vermogensbeheerder opgelopen transactiekosten en andere kosten in verband met de in- en uitstroom van kapitaal niet reflecteert. Om dit effect te compenseren, kan een mechanisme voor prijsaanpassing (swing pricing) worden toegepast om de belangen van Aandeelhouders van de SICAV te beschermen. Deze aanpassing kan per compartiment verschillen en bedraagt niet meer dan 2% van de oorspronkelijke intrinsieke waarde. Voor meer informatie over de toepassing van het prijsaanpassingsmechanisme, nodigen wij u uit om het prospectus te raadplegen.

ALGEMENE INFORMATIE
Dit is een document voor promotionele doeleinden. De visies hierin moeten dan ook niet worden beschouwd als advies of aanbeveling om beleggingen of belangen te kopen of te verkopen. Ieder besluit naar aanleiding van de informatie in dit document zal volledig worden genomen op basis van het eigen oordeel van de belegger. Alle research in deze publicatie is verkregen door J.P. Morgan Asset Management, die op basis daarvan voor eigen doeleinden actie kan hebben ondernomen. De resultaten van dergelijke research worden als aanvullende informatie beschikbaar gesteld en komen niet noodzakelijkerwijs overseen met de standpunten van J.P. Morgan Asset Management. Alle voorspellingen, cijfers, opinies, verklaringen van financiële marktontwikkelingen en beleggingstechnieken en –strategieën zijn, tenzij anders weergegeven, die van J.P. Morgan Asset Management per de datum van dit document. Ze worden geacht nauwkeurig te zijn op het moment van schrijven. Ze kunnen zonder verwijzing of kennisgeving aan u worden gewijzigd.
Houd er rekening mee dat de waarde van beleggingen en het inkomen daaruit kan fluctueren al naar gelang de marktomstandigheden en fiscale regels. De mogelijkheid bestaat dat beleggers niet het volledige bedrag van hun oorspronkelijke belegging terugkrijgen. Schommelingen in de wisselkoersen kunnen een negatief effect hebben op de waarde, koers of inkomsten uit het product (de producten) of de onderliggende buitenlandse beleggingen. In het verleden behaalde resultaten en inkomsten bieden geen garantie voor het toekomstige rendement. Er is geen garantie dat voorspellingen ook daadwerkelijk uitkomen. Hoewel het streven is om de beleggingsdoelstelling van het beleggingsproduct (of de producten) te bereiken, is er geen garantie dat deze doelstellingen zullen worden gehaald.
J.P. Morgan Asset Management is de handelsnaam van de vermogensbeheeractiviteiten van JPMorgan Chase & Co en zijn filialen wereldwijd. Als u telefonisch contact opneemt met J.P. Morgan Asset Management dient u er rekening mee te houden dat de telefoongesprekken kunnen worden opgenomen en gevolgd voor juridische, veiligheids en trainingsdoeleinden. Informatie en gegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt door J.P. Morgan Asset Management, in overeenstemming met het Privacybeleid van de Europese registratieautoriteit (EMEA).
Het compartiment JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund is een compartiment van de SICAV naar Luxemburgs recht JPMorgan Investment Funds. Alle weergegeven voorspellingen en/of meningen zijn die van J.P. Morgan Asset Management per juni 2018, en zijn onderhevig aan wijzigingen.
Uitgegeven door JPMorgan Asset Management (Europe) Société à responsabilité limitée, European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L 2633 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg, R.C.S. Luxemburg B27900, maatschappelijk kapitaal EUR 10.000.000.0903c02a81da78c8