Hervorming regelgeving: de EU-Securitisatieverordening

De Securitisatieverordening van de Europese Unie (EU) treedt per 1 januari 2019 in werking en is bedoeld om een gestandaardiseerd securitisatiekader te creëren voor Europese securitisaties die binnen de reikwijdte van de verordening vallen. De nieuwe verordening zal gevolgen hebben voor UCITS-beheermaatschappijen, waaronder J.P. Morgan Asset Management.

Om uitleg te geven over de EU-Securitisatieverordening en de betekenis ervan voor beleggers in de UCITS-fondsen van J.P. Morgan Asset Management, hebben we een gebruiksvriendelijke leidraad ontwikkeld die ingaat op de belangrijkste vragen. Download de Q&A voor de EU-Securitisatieverordening Q&A ❯

Vereisten

De EU-Securitisatieverordening legt kwantitatieve en kwalitatieve due dilligence-vereisten op aan institutionele beleggers, zoals omschreven in de verordening. Aan deze vereisten moet worden voldaan opdat een binnen het bereik van de verordening vallende gesecuritiseerde positie in aanmerking komt om te worden gekocht door een UCITS-vehikel, of namens andere institutionele beleggers.

De verordening bevat overgangsbepalingen die het effect ervan op UCITS-beheermaatschappijen beperken. Op basis van richtsnoeren die wij van externe bronnen hebben ontvangen, zijn de due dilligence-vereisten volgens ons alleen van toepassing op UCITS-beheermaatschappijen met betrekking tot beleggingen in securitisaties die op of na 1 januari 2019 zijn uitgegeven of aangepast.

Gelet hierop zijn wij van mening dat onze UCITS-fondsen niet verplicht zijn tot het toepassen van de due diligence-vereisten (die van toepassing zijn op securitisaties die binnen de reikwijdte van de verordening vallen) voor securitisaties die tot en met 31 december 2018 zijn gekocht en securitisaties die na deze datum zijn gekocht, maar die op of vóór 31 december 2018 zijn uitgegeven (en na die datum niet zijn gewijzigd).

Meer informatie

Onze leidraad voor de EU-Securitisatieverordening bevat meer details over de gevolgen van de nieuwe regels voor de UCITS-fondsen van J.P. Morgan Asset Management. Lees hier de Q&A ❯


DISCLAIMER
De aangeboden informatie mag niet worden beschouwd als juridisch richtsnoer, opinie of advies en kan niet worden gebruikt voor beleggingsdoeleinden. De ontvanger moet een onafhankelijke beoordeling maken van alle commerciële, juridische, krediet-, belasting-, regelgevings- en boekhoudkwesties en moet met zijn eigen professionele adviseurs de gevolgen bepalen voor de passendheid of geschiktheid voor beleggingen of fondsen waaraan in deze communicatie wordt gerefereerd, in de context van hun specifieke omstandigheden. Het vertrouwen op deze informatie is geheel ter beoordeling van de lezer. Onderzoeksgegevens die in deze communicatie worden weerspiegeld, zijn verkregen door J.P. Morgan Asset Management, dat deze voor zijn eigen doelen kan hebben gebruikt. De onderzoeksresultaten worden beschikbaar gesteld als aanvullende informatie en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de standpunten van J.P. Morgan Asset Management. Opinies, interpretaties of opvattingen over de gevolgen van de regelgeving, tenzij anders vermeld, zijn die van J.P. Morgan Asset Management per de datum van deze communicatie. Zij worden geacht betrouwbaar te zijn op het moment van schrijven, maar zijn niet noodzakelijkerwijs allesomvattend en hun accuraatheid is niet gegarandeerd. Daarnaast kunnen ze onderhevig zijn aan wijzigingen, zonder verwijzing of kennisgeving aan u. De ter beschikking gestelde informatie is specifiek bedoeld voor de ontvanger en mag niet worden verspreid onder andere personen of instellingen, of in welke vorm dan ook worden gerepliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van J.P. Morgan Asset Management.
J.P. Morgan Asset Management is de handelsnaam voor de vermogensbeheeractiviteiten van JPMorgan Chase & Co. en zijn filialen wereldwijd. Voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving, kunnen we telefoongesprekken opnemen en kan elektronische communicatie worden gemonitord om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van wet- en regelgeving en ons interne beleid. Persoonlijke gegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt door J.P. Morgan Asset Management, in overeenstemming met ons EMEA-privacybeleid (zie: www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy). Uitgegeven in Europa (exclusief het Verenigd Koninkrijk) door JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg, R.C.S. Luxemburg B27900, maatschappelijk kapitaal EUR 10.000.000. Uitgegeven in het VK door JPMorgan Asset Management (UK) Limited, dat over een vergunning beschikt van en wordt gereguleerd door de Financial Conduct Authority. Geregistreerd in Engeland onder nr. 01161446. Geregistreerd adres: 25 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5JP.

0903c02a8248cecb