De uitdaging aangaan van een wereld waarin de rendementen lager zijn

Door lagere rendementsverwachtingen in alle belangrijke beleggingscategorieën, wordt het steeds moeilijker om aantrekkelijke rendementen te behalen met een traditionele portefeuille die evenwichtig is gespreid over aandelen en obligaties.

In deze uitdagende marktomstandigheden zullen beleggers moeten nadenken over een flexibelere asset-allocatie en actieve aandelenselectie als ze rendementen willen behalen die vergelijkbaar zijn met de rendementen zoals ze die in het verleden genoten.

Flexibele en wereldwijde multi-asset fondsen, ontworpen voor de markten van vandaag

De onderstaande multi-asset fondsen zijn specifiek ontworpen om tegemoet te komen aan de behoeften van beleggers in de huidige omgeving van lagere rendementen.

Voor beleggers die op zoek zijn naar een gebalanceerd fonds dat kan worden gebruikt als centrale pijler van hun portefeuille, is er het flexibele en wereldwijd gediversifieerde JPMorgan Investment Funds — Global Balanced Fund. Dit fonds biedt toegang tot verschillende landen, sectoren, beleggingscategorieën en valuta’s.

Voor beleggers die regelmatige inkomsten zoeken in het huidige klimaat van lage rentes, streeft het JPMorgan Investment Funds — Global Income Fund ernaar om binnen een flexibele en gediversifieerde multi-asset oplossing de inkomstengenererende beleggingsideeën te combineren die het beheerteam het meest aantrekkelijk acht.

   

JPMorgan Investment Funds — Global Balanced Fund

Beleggingsdoelstelling: Op lange termijn vermogensgroei en beleggingsopbrengsten genereren door wereldwijd hoofdzakelijk te beleggen in bedrijven en in schuldpapier dat is uitgegeven of wordt gegarandeerd door overheden of overheidsinstanties, zo nodig door middel van afgeleide financiële instrumenten.

   

JPMorgan Investment Funds — Global Income Fund

Beleggingsdoelstelling: Regelmatige inkomsten genereren door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van inkomsten genererende effecten, wereldwijd, en door middel van afgeleide financiële instrumenten.

   

Diepgaander onderzoeken om waarde te extraheren

J.P. Morgan Asset Management’s team van professionals die zich richten op multi-asset beleggingen, wordt ondersteund door alle middelen van een wereldwijd beleggingsplatform. Dit biedt het vereiste perspectief om de meest robuuste effectenportefeuille voor de lange termijn te selecteren en de asset-allocatie aan te passen naarmate de marktomstandigheden veranderen, terwijl tegelijk de beleggingscategorieën diepgaander worden onderzocht om de meest aantrekkelijke kansen te identificeren.

   

Meer dan 45 jaar expertise in multi-asset beleggingen

   

Een team van 87 professionals, gespecialiseerd in multi-asset beleggingen

   

Gesteund door het wereldwijde beleggingsplatform van J.P. Morgan (omvang USD 1.800 miljard)

   

Bron: J.P Morgan Asset Management. Juni 2019.

Investment objectives

JP Morgan Investment Funds – Global Balanced Fund

To provide long-term capital growth and income by investing primarily in companies and debt securities issued or guaranteed by governments or their agencies, globally, using derivatives where appropriate.

JP Morgan Investment Funds – Global Income Fund

To provide regular income by investing primarily in a portfolio of income generating securities, globally, and through the use of derivatives.

Kosten en andere belangrijke informatie

JPMorgan Investment Funds – Global Balanced Fund. A (acc) EUR

*Instapvergoeding (max.) : 5,00%. Uitstapvergoeding (max) : 0,50%. **Lopende kosten (max.) : 1,65%

Risico- en opbrengstprofiel

Bovenstaande risicocategorie is gebaseerd op de historische volatiliteit van de Intrinsieke Waarde van de Aandelenklasse in de laatste vijf jaar en is mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van de Aandelenklasse.

Er kan niet worden gegarandeerd dat bovenstaande risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft; deze kan in de loop van de tijd variëren.

Als een Aandelenklasse tot de laagste risicocategorie behoort, betekent dit niet dat er sprake is van een belegging zonder risico’s.


Beleggingsrisico's Risico's die verband houden met de technieken en effectenvan het Sub-Fonds

Technieken
Derivaten
Hedging
Short-posities
Effecten
Schuldpapier
– Schuldpapier met een lagere kredietwaardigheid
– Schuldpapier van overheden

– Investment-gradeschuldpapier
– Schuldbewijzen zonder rating
Opkomende markten
Aandelen

Andere daaraan verbonden risico's Aanvullende risico's waaraan het Sub-Fonds is blootgesteld door het gebruik van de bovenstaande technieken en effecten

Krediet
Valuta
Rente
Liquiditeit
Markt

Resultaten voor de aandeelhouders Potentiële impact van de bovenstaande risico's

Verlies De aandeelhouders kunnen het volledige ingelegde kapitaal of een gedeelte ervan verliezen.
Volatiliteit De waarde van de aandelen van het Sub-Fonds zal schommelen.
De doestelling van het Sub-Fonds is niet gehaald.

JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund. A (div) EUR

*Instapvergoeding (max.): 5,00%. Uitstapvergoeding (max) 0,50%. **Lopende kosten (max.): 1,40%

Risico- en opbrengstprofiel

Bovenstaande risicocategorie is gebaseerd op de historische volatiliteit van de Intrinsieke Waarde van de Aandelenklasse in de laatste vijf jaar en is mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van de Aandelenklasse.

Er kan niet worden gegarandeerd dat bovenstaande risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft; deze kan in de loop van de tijd variëren.

Als een Aandelenklasse tot de laagste risicocategorie behoort, betekent dit niet dat er sprake is van een belegging zonder risico’s.


Beleggingsrisico's Risico's die verband houden met de technieken en effectenvan het Sub-Fonds

Technieken
Derivaten
Hedging/Afdeken
Effecten
China
Voorwaardelijk converteerbare obligaties
Converteerbare effecten
Schuldpapier
– Schuldpapier met een lagere kredietwaardigheid


– Schuldpapier van overheden
– Investment-gradeschuldpapier
– Schuldbewijzen zonder rating
Opkomende markten
Aandelen
MBS/ABS
REIT’s

Andere daaraan verbonden risico's Aanvullende risico's waaraan het Sub-Fonds is blootgesteld door het gebruik van de bovenstaande technieken en effecten

Krediet
Valuta
Rente
Liquiditeit
Markt

Resultaten voor de aandeelhouders Potentiële impact van de bovenstaande risico's


Verlies De aandeelhouders kunnen het volledige ingelegde kapitaal of een gedeelte ervan verliezen.
Volatiliteit De waarde van de aandelen van het Sub-Fonds zal schommelen.
De doestelling van het Sub-Fonds is niet gehaald.

*Dit is het maximumbedrag dat aan uw kapitaalinleg kan worden onttrokken voordat het wordt belegd of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitgekeerd. Les frais d’entrée et de sortie mentionnés correspondent à une valeur maximum et les investisseurs peuvent payer un montant moins élevé. Voor meer informatie over de kosten, gelieve contact op te nemen met uw financieel adviseur of de distributeur. De uitstapkosten zijn niet van toepassing in België. ** Lopende kosten, weergevende het totaal van de kosten = jaarlijkse beheervergoeding + operationele en administratieve kosten. Voor meer informative over de kosten, gelieve het prospectus te raadplegen of contact op te nemen met uw gebruikelijke financieel adviseur.

Minimaal vereiste belegging: USD 35.000 of het equivalent.

Aanhoudingsperiode: Onbepaald

Prijsaanpassing (swing pricing): De intrinsieke waarde van een compartiment kan worden verzwakt als gevolg van de aankoop of verkoop van Aandelen door beleggers in het compartiment, tegen een prijs die de door de Vermogensbeheerder opgelopen transactiekosten en andere kosten in verband met de in- en uitstroom van kapitaal niet reflecteert. Om dit effect te compenseren, kan een mechanisme voor prijsaanpassing (swing pricing) worden toegepast om de belangen van Aandeelhouders van de SICAV te beschermen. Deze aanpassing kan per compartiment verschillen en bedraagt niet meer dan 2% van de oorspronkelijke intrinsieke waarde. Voor meer informatie over de toepassing van het prijsaanpassingsmechanisme, nodigen wij u uit om het prospectus te raadplegen.

Klachtenbehandeling: De afdeling Client Services van J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. of de Consumentenombudsdienst. Voor het indienen van klachten kunnen beleggers zich richten tot de afdeling Client Services van J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. (T +352 3410 3060 / E-mail cs.benelux@jpmorgan.com) of tot de Consumentenombudsdienst (www.consumentenombudsdienst.be).

Definities:

Derivaten - De waarde van derivaten kan volatiel zijn. Dit komt omdat een kleine verandering in de waarde van het onderliggende actief kan leiden tot een aanzienlijk grotere verandering in de waarde van het betreffende derivaat. Hierdoor kan een belegging in dergelijke instrumenten resulteren in een verlies voor het Compartiment dat hoger is dan het belegde bedrag.

Risicoafdekking - De Compartimenten kunnen het risico van hun portefeuille afdekken om valuta-, duratie-, markt- of kredietrisico’s te beperken en, met betrekking tot aangewezen Aandelenklassen, om het valutarisico of de effectieve duratie van de Aandelenklasse af te dekken. Een risicoafdekkingsstrategie brengt kosten met zich mee, waardoor het beleggingsresultaat daalt.

Short-posities - Het nemen van een short-positie (een positie waarvan de waarde zich in de tegenoverstelde richting ontwikkelt als de waarde van het effect zelf) via derivaten leidt tot verliezen voor het Compartiment als de koers van het onderliggende effect stijgt.

China - Beleggen in de binnenlandse (onshore) markt van de Volksrepubliek China is onderhevig aan de risico’s die inherent zijn aan beleggen in opkomende markten (zie risico ‘Opkomende markten’) en andere specifieke risico’s voor de Chinese markt.

Voorwaardelijk converteerbare obligaties - Voorwaardelijk converteerbare obligaties kunnen negatief geraakt worden indien zich specifieke trigger-gebeurtenissen voordoen (gespecificeerd in de algemene voorwaarden van de emittent).

Converteerbare effecten - Converteerbare effecten hebben kenmerken van zowel obligaties als aandelen. Ze kunnen krediet-, wanbetalings-, aandelen-, rente-, liquiditeits- en marktrisico’s omvatten.

Schuldbewijzen - Alle schuldbewijzen (obligaties), met inbegrip van die uitgegeven of gegarandeerd door overheden en hun agentschappen, houden krediet- en renterisico’s in.

• Schuldbewijzen van de categorie lager dan investment grade – Schuldbewijzen van de categorie lager dan investment grade, hebben over het algemeen een hogere volatiliteit, een lagere liquiditeit en een aanzienlijk hoger risico op wanbetaling dan schuldbewijzen met investment grade.

• Staatsobligaties - Staatsobligaties zijn onderhevig aan markt-, rente- en kredietrisico’s. Staten kunnen in gebreke blijven ten aanzien van hun schuldpapier, en van de houders van staatsschuldpapier (met inbegrip van het Compartiment) kan worden verlangd dat zij deelnemen aan de herstructurering van de betreffende schulden en dat zij nieuwe leningen verstrekken aan de staatsentiteiten.

• Schuldpapier met investment grade - Bij schuldpapier met investment grade is de meest waarschijnlijke vorm van kredietrisico een verlaging van de kredietrating, die doorgaans leidt tot een daling van de waarde van het effect.

• Schuldpapier zonder rating - De kredietkwaliteit van obligaties die niet door een onafhankelijk ratingbureau worden beoordeeld, wordt bepaald door de Beleggingsbeheerder op het moment van beleggen.

Opkomende markten - Beleggingen in opkomende markten brengen hogere risico’s met zich mee dan die in ontwikkelde landen en kunnen onderhevig zijn aan grotere volatiliteit en lagere liquiditeit.

Aandelen - Aandelenkoersen kunnen stijgen of dalen afhankelijk van de prestaties van individuele bedrijven en de marktomstandigheden, soms plotseling of onvoorspelbaar.

MBS/ABS - Hypotheekgedekte effecten (mortgage-backed securities; MBS) en activagedekte effecten (asset-backed securities; ABS) zijn afhankelijk van de kasstromen die gegenereerd worden door een specifieke pool van financiële active en staan bloot aan grotere krediet-, liquiditeits- en renterisico’s dan andere obligaties, evenals aan potentieel hogere volatiliteit.

REIT’s - REIT’s ofwel real estate investment trusts (vastgoedbeleggingsmaatschappijen) en beleggingen in vastgoed lopen risico’s die verbonden zijn aan het aanhouden van vastgoed, waardoor het betreffende Compartiment kan worden blootgesteld aan een verhoogd liquiditeitsrisico, koersvolatiliteit en verliezen als gevolg van veranderingen in economische omstandigheden en rentevoeten.

Krediet - Een obligatie verliest over het algemeen waarde als de financiële gezondheid van de emittent verslechtert of waarschijnlijk zal verslechteren.

Valuta - Wijzigingen in wisselkoersen kunnen van invloed zijn op de waarde van de effecten van de Compartimenten en op de koers van de Aandelen van de Compartimenten.

Rentevoeten - Wanneer de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal. Dit risico neemt toe met de looptijd of duratie van de obligatie.

Liquiditeit - Sommige effecten, met name die welke zelden of op relatief kleine markten worden verhandeld, kunnen moeilijk te kopen of te verkopen zijn op het gewenste tijdstip en tegen de gewenste prijs, vooral in het geval van grote transacties.

Markt - De effectenkoersen veranderen voortdurend en kunnen dalen als gevolg van een breed scala aan factoren die van invloed zijn op de financiële markten in het algemeen of in specifieke sectoren.

Investor profile: Investors in this Fund should have at least a five year investment horizon.

     

MAIN RISKS
The Sub-Fund is subject to Investment risks and Other associated risks from the techniques and securities it uses to seek to achieve its objective. The table below explains how these risks relate to each other and the Outcomes to the Shareholder that could affect an investment in the Sub-Fund. Investors should also read Risk Descriptions for a full description of each risk.


Investment Risks Risks from the Sub-Fund's techniques and securities

Techniques
Derivatives
Concentration
Hedging
Short positions
Securities
Convertible securities
Debt securities
- Below investment grade debt
- Investment grade debt
- Government debt
- Unrated debt


Emerging markets
Equities

Other associated risks Further risks the Sub-Fund is exposed to from its use of the techniques and securities above

Currency
Credit
Interest rate
Liquidity
Market

Outcomes to the Shareholder Potential impact of the risks above


Loss Shareholders could lose some or all of their money.
Volatility Shares of the Sub-Fund will fluctuate in value.
Failure to meet the Sub- Fund's objective.

Dit document betreft marketingcommunicatie en de visies hierin moeten dan ook niet worden beschouwd als advies om beleggingen of daaraan verbonden belangen te kopen of te verkopen. Het is volledig ter beoordeling van de belegger of hij vertrouwt op de informatie in dit document. De vermelde analyses in dit do cument komen voort uit onderzoek uitgevoerd door J.P. Morgan Asset Management, die op basis daarvan voor eigen doeleinden actie kan hebben ondernomen. De resultaten van dergelijke research worden als aanvullende informatie beschikbaar gesteld en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de standpunten van J.P. Morgan Asset Management. Alle voorspellingen, cijfers, opinies, verklaringen van financiële marktontwikkelingen of beleggingstechnieken en -strategieën zijn, tenzij anders aangegeven, die van J.P. Morgan Asset Management per de datum van dit document. Ze worden geacht nauwkeurig te zijn op het moment van schrijven. Ze kunnen zonder verwijzing of kennisgeving aan u worden gewijzigd.

Opgemerkt zij dat de waarde van beleggingen en het inkomen daaruit kan fluctueren al naar gelang de marktomstandigheden en de fiscale regels. De mogelijkheid bestaat dat beleggers niet het volledige bedrag van hun oorspronkelijke belegging terugkrijgen. Schommelingen in de wisselkoersen kunnen een negatief effect hebben op de waarde, koers of inkomsten uit het product (of de producten) of de onderliggende buitenlandse beleggingen. In het verleden behaalde prestaties en rendementen bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Er is geen garantie dat voorspellingen ook daadwerkelijk uitkomen. Hoewel het streven is om de beleggingsdoelstellingen van de geselecteerde producten te bereiken, is er geen garantie dat deze doelstellingen zullen worden gehaald.

J.P. Morgan Asset Management is de handelsnaam van de vermogensbeheeractiviteiten van JPMorgan Chase & Co. en zijn filialen wereldwijd. Voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving, kunnen telefoongesprekken worden opgenomen en kan elektronische communicatie worden gemonitord om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van wet- en regelgeving en ons interne beleid. Persoonlijke gegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt door J.P. Morgan Asset Management, in overeenstemming met ons EMEA-privacybeleid. Het privacybeleid is beschikbaar op de website www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.

Het kan zijn dat bepaalde producten in uw jurisdictie niet over een vergunning beschikken of dat het aanbieden ervan aan beperkingen onderhevig is. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van iedere lezer om zichzelf nauwgezet op de hoogte te stellen van de wetten en regelgeving van de betreffende jurisdictie. Beleggers wordt aangeraden om zich voorafgaand aan iedere beleggingsbeslissing te laten adviseren over de mogelijke gevolgen op juridisch, regelgevings- en fiscaal gebied van een belegging in de betreffende producten. Aandelen of andere belangen mogen niet direct of indirect worden aangeboden aan of gekocht worden door mensen met de Amerikaanse nationaliteit.

Voorafgaand aan elke transactie, met inbegrip van inschrijving, terugkoop, overdracht en arbitrage, is het absoluut noodzakelijk voor de belegger om kennis te nemen van het document met de Essentiële Beleggersinformatie en het meest recente volledige prospectus. Exemplaren van het prospectus, vertaald in het Frans, het document met de Essentiële Beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van de SICAVs naar Luxemburgs recht, vertaald in het Nederlands en Frans, zijn gratis verkrijgbaar bij: JPMorgan Chase Bank N.A., Koning Albert II laan 1, B1210 Brussel, aangewezen als instantie om de financiële dienstverlening te verzorgen in België of bij JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., EBBC, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg. Het prospectus bevat informatie over kosten en beleggingsdetails. Deze documenten zijn tevens beschikbaar op de website: www.jpmorganassetmanagement.be.

De netto intrinsieke waardes zijn beschikbaar op de BEAMA website www.beama.be, op onze website www.jpmorganassetmanagement.be en bij onze intermediair die instaat voor de financiële dienstverlening in België: JPMorgan Chase Bank N.A., vestiging Brussel, 1 Koning Albert II laan, 1210 Brussel. De netto intrinsieke waarde van sommige aandelenklassen wordt gepubliceerd in de kranten L’Echo en De Tijd. De beurstaks verschuldigd inzake de terugverkoop van kapitalisatieaandelen bedraagt 1,32% (met een maximum van 4.000 euro per transactie). Le taux du précompte mobilier applicable aux dividendes venant des actions de distribution est égal à 30%. Het tarief voor de roerende voorheffing van toepassing op de uitgekeerde dividenden gegenereerd door de distributieaandelen is gelijk aan 30%. Het tarief voor de roerende voorheffing van toepassing op de interestcomponent van de inkoopprijs van de aandelen in kapitalisatiefondsen en in distributiefondsen die meer dan 10% van hun vermogen in schuldvorderingen beleggen is gelijk aan 30%. Sinds 1 januari 2008 bleef dit belastingsregime van toepassing maar de roerende voorheffing wordt berekend op het inkomen dat voortkomt in de vorm van interest, meerwaarden en minderwaarden, uit de opbrengst van activa belegd in zulke schuldvorderingen.

Het compartimenten zijm compartimenten van de SICAV naar Luxemburgs recht JPMorgan Investment Funds. Alle weergegeven voorspellingen en/of meningen zijn die van J.P. Morgan Asset Management per oktober 2019, en zijn onderhevig aan wijzigingen. De SICAV heeft JPMorgan Chase Bank N.A., gevestigd te Brussel, Koning Albert II Laan 1, 1210 Brussel, aangewezen als intermediair om de financiële dienstverlening te verzorgen in België.

Uitgegeven door JPMorgan Asset Management (Europe) Société à responsabilité limitée, European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L 2633 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg, R.C.S. Luxemburg B27900, maatschappelijk kapitaal EUR 10.000.000.


0903c02a8273bb39