Inkomenskansen van over de hele wereld

   

De inkomensuitdaging aangaan

Meer dan tien jaar na de financiële crisis blijft het monetaire beleid zeer accommoderend en zijn de centrale banken weer aan het versoepelen. Voor beleggers is het vinden van inkomstenbronnen nog steeds een flinke opgave.


   

Oplossingen verspreid over alle beleggingscategorieën

De inkomensoplossingen van J.P. Morgan Asset Management, uiteenlopend van regionale aandelenfondsen tot wereldwijd gediversifieerde vastrentende en multi-asset fondsen, hebben als doel om beleggers in staat te stellen om hun inkomensdoelen te halen.


   

Ultra-Short Income ETFs


Our ultra-short duration strategies seek an attractive yield while focusing on active credit risk management to deliver stable returns, even in challenging environments. Find out more about our Ultra-Short income ETFs ►
ETF Education

We aim to empower better investment decisions through unique insights and proprietary research across our range of ETF products.

Read on ►


ETF Insights

Our range of actionable insights have been specifically designed to help you and your clients keep up-to-date with the latest ETF news.

Read on ►Obligaties

Door flexibel en wereldwijd te beleggen, kunnen vastrentende beleggers verder kijken dan de negatieve rentes in Europa en de risico’s spreiden.

   

JPMorgan Funds – Income Fund


Beleggingsdoelstelling: Inkomsten genereren door voornamelijk te beleggen in schuldpapier.

Lees meer ►

   

Multi-asset

Een dynamische multi-asset benadering maakt het mogelijk voor beleggers om zich te richten op de beste inkomstenkansen van over de hele wereld, in de actuele marktomstandigheden.

   

JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund


Beleggingsdoelstelling: Regelmatige inkomsten genereren door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van inkomstengenererende effecten, wereldwijd, en door middel van afgeleide financiële instrumenten.

Lees meer ►

   

Andere fondsen


JPMorgan Investment Funds – Global Income Conservative Fund   Beleggingsdoelstelling: Regelmatige inkomsten genereren door hoofdzakelijk te beleggen in een conservatief samengestelde portefeuille van inkomstgenererende effecten wereldwijd, en door middel van afgeleide financiële instrumenten.

JPMorgan Funds – Total Emerging Markets Income Fund   Beleggingsdoelstelling: Inkomsten en vermogensgroei op lange termijn genereren door voornamelijk te beleggen in inkomstgenererende aandelen en schuldpapier van opkomende landen.

   

Aandelen

Voor beleggers die in staat zijn om meer risico te nemen, kunnen dividenduitkerende aandelen zowel aantrekkelijke inkomsten bieden als het potentieel voor vermogensgroei op lange termijn.

   

JPMorgan Investment Funds – Global Dividend Fund


Beleggingsdoelstelling: Vermogensgroei op lange termijn genereren door hoofdzakelijk te beleggen in bedrijven wereldwijd, die hoge en stijgende opbrengsten genereren.

Lees meer ►

   

Andere fondsen


JPMorgan Funds – Emerging Markets Dividend Fund   Beleggingsdoelstelling: Opbrengsten genereren door hoofdzakelijk te beleggen in dividendgenererende aandelen van bedrijven in opkomende markten, waarbij tegelijkertijd vermogensgroei op lange termijn wordt nagestreefd.

JPMorgan Investment Funds – Europe Strategic Dividend Fund   Beleggingsdoelstelling: Rendement op lange termijn genereren door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen van Europese bedrijven die een hoog dividend opleveren.

   

Income solutions across the risk/return spectrum

   
   

Source: J.P. Morgan asset Management. Data as of the 31.07.2019. Fund returns are shown based on the official Net Asset Value (NAV) of the following share classes: annualized 5-year return for JPM Global Income C (acc) EUR, JPM Global Dividend C (acc) EUR, JPM Emerging Markets Dividend C (acc) EUR, JPM Total Emerging Markets Inc C (acc) EUR; JPM Income C(div) Eur Hedged and *since inception for JPM Global Income Conservative C (acc) EUR. All calculations are net of any applicable charges and taxes incurred by the share class, but gross of any entry/exit fees or taxes charged to the shareholders.

Past performance is not necessarily a reliable indicator for current and future performance.

   

Tools


   

Is your income inflation protected?


Go to tool ►

   

Choose an investment strategy to see how diversification works


Go to tool ►

   

Reinvest income to boost growth


Go to tool ►

   

Contact us

For more information about our ETF range or to speak to a member of our sales team:

Telephone: +44 207 742 8361

Email: JPMAM.ETF@jpmorgan.com

De afdeling Client Services van J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. of de Consumentenombudsdienst. Voor het indienen van klachten kunnen beleggers zich richten tot de afdeling Client Services van J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. (T +352 3410 3060. Email cs.benelux@jpmorgan.com) of tot de Consumentenombudsdienst (www.consumentenombudsdienst.be).

Dit document betreft marketingcommunicatie en de visies hierin moeten dan ook niet worden beschouwd als advies om beleggingen of daaraan verbonden belangen te kopen of te verkopen. Het is volledig ter beoordeling van de belegger of hij vertrouwt op de informatie in dit document. De vermelde analyses in dit do cument komen voort uit onderzoek uitgevoerd door J.P. Morgan Asset Management, die op basis daarvan voor eigen doeleinden actie kan hebben ondernomen. De resultaten van dergelijke research worden als aanvullende informatie beschikbaar gesteld en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de standpunten van J.P. Morgan Asset Management. Alle voorspellingen, cijfers, opinies, verklaringen van financiële marktontwikkelingen of beleggingstechnieken en -strategieën zijn, tenzij anders aangegeven, die van J.P. Morgan Asset Management per de datum van dit document. Ze worden geacht nauwkeurig te zijn op het moment van schrijven. Ze kunnen zonder verwijzing of kennisgeving aan u worden gewijzigd.

Opgemerkt zij dat de waarde van beleggingen en het inkomen daaruit kan fluctueren al naar gelang de marktomstandigheden en de fiscale regels. De mogelijkheid bestaat dat beleggers niet het volledige bedrag van hun oorspronkelijke belegging terugkrijgen. Schommelingen in de wisselkoersen kunnen een negatief effect hebben op de waarde, koers of inkomsten uit het product (of de producten) of de onderliggende buitenlandse beleggingen. In het verleden behaalde prestaties en rendementen bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Er is geen garantie dat voorspellingen ook daadwerkelijk uitkomen. Hoewel het streven is om de beleggingsdoelstellingen van de geselecteerde producten te bereiken, is er geen garantie dat deze doelstellingen zullen worden gehaald.

J.P. Morgan Asset Management is de handelsnaam van de vermogensbeheeractiviteiten van JPMorgan Chase & Co. en zijn filialen wereldwijd. Voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving, kunnen telefoongesprekken worden opgenomen en kan elektronische communicatie worden gemonitord om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van wet- en regelgeving en ons interne beleid. Persoonlijke gegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt door J.P. Morgan Asset Management, in overeenstemming met ons EMEA-privacybeleid. Het privacybeleid is beschikbaar op de website www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.

Het kan zijn dat bepaalde producten in uw jurisdictie niet over een vergunning beschikken of dat het aanbieden ervan aan beperkingen onderhevig is. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van iedere lezer om zichzelf nauwgezet op de hoogte te stellen van de wetten en regelgeving van de betreffende jurisdictie. Beleggers wordt aangeraden om zich voorafgaand aan iedere beleggingsbeslissing te laten adviseren over de mogelijke gevolgen op juridisch, regelgevings- en fiscaal gebied van een belegging in de betreffende producten. Aandelen of andere belangen mogen niet direct of indirect worden aangeboden aan of gekocht worden door mensen met de Amerikaanse nationaliteit.

Voorafgaand aan elke transactie, met inbegrip van inschrijving, terugkoop, overdracht en arbitrage, is het absoluut noodzakelijk voor de belegger om kennis te nemen van het document met de Essentiële Beleggersinformatie en het meest recente volledige prospectus. Exemplaren van het prospectus, vertaald in het Frans, het document met de Essentiële Beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van de SICAVs naar Luxemburgs recht, vertaald in het Nederlands en Frans, zijn gratis verkrijgbaar bij: JPMorgan Chase Bank N.A., Koning Albert II laan 1, B1210 Brussel, aangewezen als instantie om de financiële dienstverlening te verzorgen in België of bij JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., EBBC, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg. Het prospectus bevat informatie over kosten en beleggingsdetails. Deze documenten zijn tevens beschikbaar op de website: www.jpmorganassetmanagement.be.

De netto intrinsieke waardes zijn beschikbaar op de BEAMA website www.beama.be, op onze website www.jpmorganassetmanagement.be en bij onze intermediair die instaat voor de financiële dienstverlening in België: JPMorgan Chase Bank N.A., vestiging Brussel, 1 Koning Albert II laan, 1210 Brussel. De netto intrinsieke waarde van sommige aandelenklassen wordt gepubliceerd in de kranten L’Echo en De Tijd. De beurstaks verschuldigd inzake de terugverkoop van kapitalisatieaandelen bedraagt 1,32% (met een maximum van 4.000 euro per transactie). Le taux du précompte mobilier applicable aux dividendes venant des actions de distribution est égal à 30%. Het tarief voor de roerende voorheffing van toepassing op de uitgekeerde dividenden gegenereerd door de distributieaandelen is gelijk aan 30%. Het tarief voor de roerende voorheffing van toepassing op de interestcomponent van de inkoopprijs van de aandelen in kapitalisatiefondsen en in distributiefondsen die meer dan 10% van hun vermogen in schuldvorderingen beleggen is gelijk aan 30%. Sinds 1 januari 2008 bleef dit belastingsregime van toepassing maar de roerende voorheffing wordt berekend op het inkomen dat voortkomt in de vorm van interest, meerwaarden en minderwaarden, uit de opbrengst van activa belegd in zulke schuldvorderingen.

Alle weergegeven voorspellingen en/of meningen zijn die van J.P. Morgan Asset Management per november 2019, en zijn onderhevig aan wijzigingen. De SICAV heeft JPMorgan Chase Bank N.A., gevestigd te Brussel, Koning Albert II Laan 1, 1210 Brussel, aangewezen als intermediair om de financiële dienstverlening te verzorgen in België.

Uitgegeven door JPMorgan Asset Management (Europe) Société à responsabilité limitée, European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L 2633 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg, R.C.S. Luxemburg B27900, maatschappelijk kapitaal EUR 10.000.000.


0903c02a827f11d1