EMEA Privacybeleid, ingangsdatum 25 mei 2018

1. Dit Beleid

Dit Beleid is ingevoerd door J.P. Morgan Asset Management International Limited namens zichzelf, zijn filialen, dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen, die in de tabel van onderstaand Hoofdstuk 13 worden aangeduid als Beheerders (gezamenlijk "J.P. Morgan Asset Management", "wij", "we", "ons" of "onze") en richt zich tot personen buiten onze organisatie waarmee wij in wisselwerking staan, met inbegrip van bezoekers van onze websites (onze "Websites"), cliënten, Personeel van zakelijke cliënten, beleggers, leveranciers en anderen die onze diensten afnemen (gezamenlijk "u"). De in dit Beleid gebruikte gedefinieerde termen worden toegelicht in onderstaand Hoofdstuk 14.

Dit Beleid kan van tijd tot tijd worden aangepast of geactualiseerd om wijzigingen in de manier waarop wij Persoonsgegevens Verwerken of wijzigingen in de wet weer te geven. We adviseren u dit Beleid aandachtig te lezen en deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen die wij krachtens de voorwaarden van dit Beleid zouden kunnen aanbrengen.

2. Verwerking van uw Persoonsgegevens

Het verzamelen van Persoonsgegevens: Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving gebruiken wij voor het verzamelen van uw Persoonsgegevens de volgende informatiebronnen:

We verkrijgen uw Persoonsgegevens wanneer u deze zelf aan ons verstrekt (bijv. als u per e-mail, telefoon of op enige andere wijze contact met ons opneemt).

We verzamelen uw Persoonsgegevens bij normale activiteiten die wij in het kader van onze relatie met u uitvoeren (bijv. bij het beheer van uw transacties of uw beleggingen in onze fondsen).

We verzamelen Persoonsgegevens die u kennelijk bewust openbaar maakt via onder andere sociale media (we kunnen bijv. informatie van uw profiel op sociale media verzamelen, voor zover u er zelf voor gekozen hebt om uw profiel voor het publiek zichtbaar te maken).

We ontvangen Persoonsgegevens die ons door derden worden verstrekt (zoals uw werkgever, onze cliënten, kredietinformatiebureaus, wetshandhavingsinstanties enz.).

We ontvangen uw Persoonsgegevens van derden indien u via hen een van onze producten of diensten afneemt.

We verzamelen of verkrijgen Persoonsgegevens wanneer u een van onze Websites bezoekt of gebruikmaakt van functies of middelen die op of via een Website beschikbaar zijn. Wanneer u een Website bezoekt, kunnen uw apparaat en browser automatisch bepaalde informatie zichtbaar maken (zoals type apparaat, besturingssysteem, type browser, instellingen van de browser, IP-adres, taalinstellingen, datum en tijdstip waarop een Website is bezocht en andere technische communicatiegegevens), waaronder informatie die Persoonsgegevens bevat.

Creëren van Persoonsgegevens: We kunnen ook Persoonsgegevens over u creëren, zoals gegevens over de interactie tussen u en ons, en uw rekeninggegevens, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving.

Relevante Persoonsgegevens en Gevoelige Persoonsgegevens: Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving kunnen wij de volgende categorieën van Persoonsgegevens verwerken:

Persoonlijke gegevens: voorna(a)m(en); gekozen naam; roepna(a)m(en), geslacht; geboortedatum/leeftijd; burgerlijke staat; burgerservicenummer/rijksregisternummer; paspoortnummer(s); andere door de overheid afgegeven nummers (fiscaal identificatienummer, greencardnummer(s) inclusief rijbewijsnummer); nationaliteit; levensstijl en sociale omstandigheden; afbeeldingen van paspoorten; afbeeldingen van rijbewijzen; afbeeldingen van wapenvergunning(en); afbeeldingen van handtekeningen; authenticatiegegevens (wachtwoorden, meisjesnaam, controlevragen en antwoorden, pincodes, gezichtsherkenning, spraakherkenning) en foto's, visuele beelden, uiterlijk en gedrag.

Familiegegevens: namen en contactgegevens van familieleden en personen ten laste.

Contactgegevens: adres; telefoonnummer; faxnummer; e-mailadres; en profielgegevens van sociale media.

Beroepsgegevens: bedrijfstak; functie; bedrijfsactiviteiten; namen van huidige en voormalige werkgevers; werkadres; telefoonnummer werk; faxnummer werk; e-mailadres werk; en profielgegevens van werkgerelateerde sociale media.

Opleidingen: gegevens over uw opleidingen en diploma's.

Financiële gegevens: factuuradres; bankrekeningnummers; creditcardnummers; naam en gegevens van de kaart- of rekeninghouder; geregistreerde instructies; transactiegegevens; en tegenpartijgegevens.

Standpunten en meningen: alle standpunten en meningen die u ons zelf toestuurt of over ons bekendmaakt (ook via sociale media).

Elektronische identificatiegegevens: IP-adres, cookies, logs, online-identificatiecodes, ID's van apparaten, geolocatie.

Verwerking van Gevoelige Persoonsgegevens: We stellen ons niet ten doel Gevoelige Persoonsgegevens te verzamelen of te Verwerken, tenzij:

de Verwerking ervan noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen (bijv. om aan onze uiteenlopende rapportageverplichtingen te voldoen);

de Verwerking ervan noodzakelijk is om een misdaad aan het licht te brengen of te voorkomen (met inbegrip van fraudepreventie), voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving;

u de betreffende Gevoelige Persoonsgegevens kennelijk zelf bekend hebt gemaakt;

de Verwerking ervan noodzakelijk is voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten;

wij voorafgaand, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, uw nadrukkelijke toestemming voor de Verwerking van uw Gevoelige Persoonsgegevens hebben ontvangen (net als hierboven wordt deze wettelijke grond alleen toegepast voor de Verwerking van gegevens op volledig vrijwillige basis – deze wordt niet toegepast voor de Verwerking van gegevens met enig noodzakelijk of verplicht karakter); of

de Verwerking noodzakelijk is om redenen van zwaarwegend algemeen belang en plaatsvindt op grond van een toepasselijke wet die evenredig is aan het nagestreefde doel en waarin passende en specifieke waarborgen voor de bescherming van uw fundamentele rechten en belangen zijn opgenomen.

We Verwerken alleen gegevens over strafbare feiten en nationale identificatienummers indien dit op grond van de toepasselijke wetgeving verplicht of toegestaan is.

Doeleinden waarvoor we uw Persoonsgegevens kunnen Verwerken en de rechtsgrondslagen voor de Verwerking: Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving en de rechtsgrondslagen voor de Verwerking, kunnen wij de volgende Persoonsgegevens Verwerken voor:

Verwerkingsactiviteiten Rechtsgrondslagen voor de Verwerking
Bestrijding van witwaspraktijken/ken-uw-klant-bepalingen: om te voldoen aan onze regelgevende en wettelijke verplichtingen, met inbegrip van 'ken-uw-klant'-controles; en om uw identiteit vast te stellen en te controleren (met inbegrip van het inschakelen van kredietinformatiebureaus); en om te controleren of uw naam voorkomt op sanctielijsten van overheidsinstellingen, supranationale instanties (met inbegrip van, maar niet uitsluitend, de Europese Unie en de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties) en/of wetshandhavingsinstanties, evenals internationale sanctielijsten, en om te controleren of er andere wettelijke restricties van toepassing zijn. De Verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijk verplichting te voldoen; of
De Verwerking is noodzakelijk in verband met een contract dat u met ons zou kunnen afsluiten, of voor het uitvoeren van activiteiten voorafgaand aan het afsluiten van een dergelijk contract; of
Wij hebben een rechtmatig belang bij de Verwerking met het oog op bescherming tegen fraude (tenzij dat rechtmatige belang onderschikt is aan uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden); of
Wij hebben voorafgaand uw toestemming voor de Verwerking ontvangen (deze wettelijke grond wordt alleen toegepast voor de Verwerking van gegevens op volledig vrijwillige basis – deze wordt niet toegepast voor de Verwerking van gegevens met enig noodzakelijk of verplicht karakter).
Onboarding van cliënten: onboarding van nieuwe cliënten; en naleving van onze vereisten, ons beleid en onze procedures op het gebied van compliance. De Verwerking is noodzakelijk in verband met een contract dat u met ons zou kunnen afsluiten, of voor het uitvoeren van activiteiten voorafgaand aan het afsluiten van een dergelijk contract; of
Wij hebben een rechtmatig belang bij de Verwerking met het oog op onboarding van nieuwe cliënten (tenzij dat rechtmatige belang onderschikt is aan uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden).
Kredietwaardigheid: kredietreferenties controleren en ander financieel due-diligence-onderzoek. Wij hebben een rechtmatig belang bij de Verwerking met het oog op het uitvoeren van financieel due-diligence-onderzoek (tenzij dat rechtmatige belang onderschikt is aan uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden); of
Wij hebben voorafgaand uw toestemming voor de Verwerking ontvangen (deze wettelijke grond wordt alleen toegepast voor de Verwerking van gegevens op volledig vrijwillige basis – deze wordt niet toegepast voor de Verwerking van gegevens met enig noodzakelijk of verplicht karakter).
Het leveren van producten en diensten aan u: relatiebeheer en daaraan verbonden diensten; het uitvoeren van taken die noodzakelijk zijn voor het verlenen van de gevraagde diensten; communicatie met u over deze diensten. De Verwerking is noodzakelijk in verband met een contract dat u met ons zou kunnen afsluiten, of voor het uitvoeren van activiteiten voorafgaand aan het afsluiten van een dergelijk contract; of
Wij hebben een rechtmatig belang bij de Verwerking met het oog op de dienstverlening aan u (tenzij dat rechtmatige belang onderschikt is aan uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden); of
Wij hebben voorafgaand uw toestemming voor de Verwerking ontvangen (deze wettelijke grond wordt alleen toegepast voor de Verwerking van gegevens op volledig vrijwillige basis – deze wordt niet toegepast voor de Verwerking van gegevens met enig noodzakelijk of verplicht karakter).
Marketing/Klantenwerving: communicatie met u via alle mogelijke middelen (met inbegrip van e-mail, telefoon, sms, sociale media, post of persoonlijk) op voorwaarde dat deze aan u gerichte communicatie wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving; en het bijhouden en updaten van uw contactgegevens, indien nodig. Wij hebben een rechtmatig belang bij de Verwerking met het oog op onze activiteiten op het gebied van marketing en klantenwerving (tenzij dat rechtmatige belang onderschikt is aan uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden); of
Wij hebben voorafgaand uw toestemming voor de Verwerking ontvangen (deze wettelijke grond wordt alleen toegepast voor de Verwerking van gegevens op volledig vrijwillige basis – deze wordt niet toegepast voor de Verwerking van gegevens met enig noodzakelijk of verplicht karakter).
Functioneren van onze Websites: het functioneren en het beheer van onze Websites; u content aanbieden; reclame en andere aan u gerichte informatie afbeelden; en met u communiceren en overleggen via onze Websites. De Verwerking is noodzakelijk in verband met een contract dat u met ons zou kunnen afsluiten, of voor het uitvoeren van activiteiten voorafgaand aan het afsluiten van een dergelijk contract; of
Wij hebben een rechtmatig belang bij de Verwerking om onze Websites aan u beschikbaar te kunnen stellen (tenzij dat rechtmatige belang onderschikt is aan uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden); of
Wij hebben voorafgaand uw toestemming voor de Verwerking ontvangen (deze wettelijke grond wordt alleen toegepast voor de Verwerking van gegevens op volledig vrijwillige basis – deze wordt niet toegepast voor de Verwerking van gegevens met enig noodzakelijk of verplicht karakter).
IT-activiteiten: het beheer van onze communicatiesystemen; het functioneren van de IT-beveiliging; en IT-beveiligingsaudits. De Verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijk verplichting te voldoen; of
Wij hebben een rechtmatig belang bij de Verwerking met het oog op het beheer en het functioneren van onze IT-systemen en het garanderen van de beveiliging ervan (tenzij dat rechtmatige belang onderschikt is aan uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden).
Gezondheid en veiligheid: gezondheids- en veiligheidsanalyses en het bijhouden van gegevens daarover; en compliance met daaraan verbonden wettelijke verplichtingen. De Verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijk verplichting te voldoen; of
Wij hebben een rechtmatig belang bij de Verwerking om de veiligheid en de beveiliging van onze bedrijfsruimten te kunnen garanderen (tenzij dat rechtmatige belang onderschikt is aan uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden); of
De Verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van een persoon te beschermen.
Financieel beheer: verkoop; finance; bedrijfsaudit; en vendor management. Wij hebben een rechtmatig belang bij de Verwerking in verband met het beheer en het functioneren van de financiële processen binnen ons bedrijf (tenzij dat rechtmatige belang onderschikt is aan uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden); of
Wij hebben voorafgaand uw toestemming voor de Verwerking ontvangen (deze wettelijke grond wordt alleen toegepast voor de Verwerking van gegevens op volledig vrijwillige basis – deze wordt niet toegepast voor de Verwerking van gegevens met enig noodzakelijk of verplicht karakter).
Onderzoek: het uitvoeren van markt- of klanttevredenheidsonderzoek; en u benaderen om uw mening te vragen over onze producten en diensten. Wij hebben een rechtmatig belang bij de Verwerking met het oog op onze activiteiten op het gebied van onderzoek en analyse (tenzij dat rechtmatige belang onderschikt is aan uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden); of
Wij hebben voorafgaand uw toestemming voor de Verwerking ontvangen (deze wettelijke grond wordt alleen toegepast voor de Verwerking van gegevens op volledig vrijwillige basis – deze wordt niet toegepast voor de Verwerking van gegevens met enig noodzakelijk of verplicht karakter).
Beveiliging: de fysieke beveiliging van onze bedrijfsruimten (met inbegrip van bezoekersgegevens en opnamen van bewakingscamera's); en de elektronische beveiliging (met inbegrip van inlog- en toegangsgegevens waarmee u toegang krijgt tot onze elektronische systemen). De Verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijk verplichting te voldoen; of
Wij hebben een rechtmatig belang bij de Verwerking om de fysieke en elektronische veiligheid van onze activiteiten en onze bedrijfsruimten te garanderen (tenzij dat rechtmatige belang onderschikt is aan uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden).
Navorsing: opsporing, navorsing en voorkoming van inbreuk op het beleid en van strafbare feiten, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. De Verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijk verplichting te voldoen; of
Wij hebben een rechtmatig belang bij de Verwerking met het oog op de opsporing van en bescherming tegen inbreuk op ons beleid en de toepasselijke wetten (tenzij dat rechtmatige belang onderschikt is aan uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden); of
Naleving van de wetgeving: naleving van onze wettelijke en reglementaire verplichtingen in het kader van de toepasselijke wetgeving. De Verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijk verplichting te voldoen.
Juridische procedures: vaststelling, uitoefening en verdediging van wettelijke rechten. De Verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijk verplichting te voldoen; of
Wij hebben een rechtmatig belang bij de Verwerking met het oog op het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van onze wettelijke rechten (tenzij dat rechtmatige belang onderschikt is aan uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden).
Onze producten en diensten verbeteren: problemen met bestaande producten en diensten in kaart brengen; verbeteringen in bestaande producten en diensten plannen; en nieuwe producten en diensten ontwikkelen. Wij hebben een rechtmatig belang bij de Verwerking met het oog op het verbeteren van onze producten en diensten (tenzij dat rechtmatige belang onderschikt is aan uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden); of
Wij hebben voorafgaand uw toestemming voor de Verwerking ontvangen (deze wettelijke grond wordt alleen toegepast voor de Verwerking van gegevens op volledig vrijwillige basis – deze wordt niet toegepast voor de Verwerking van gegevens met enig noodzakelijk of verplicht karakter).
Risicobeheer: audit, naleving van verplichtingen, controles en andere risicobeheeractiviteiten. De Verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijk verplichting te voldoen; of
Wij hebben een rechtmatig belang bij de Verwerking om het niveau van de risico's waaraan onze activiteiten zijn blootgesteld te kunnen beheren (tenzij dat rechtmatige belang onderschikt is aan uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden).
Fraudepreventie: opsporen, voorkomen en onderzoeken van fraude. De Verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijk verplichting te voldoen; of
Wij hebben een rechtmatig belang bij de Verwerking met het oog op de opsporing van en de bescherming tegen fraude (tenzij dat rechtmatige belang onderschikt is aan uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden).

3. Bekendmaken van Persoonsgegevens aan derden

Wij kunnen uw Persoonsgegevens voor legitieme zakelijke doeleinden (waaronder de dienstverlening aan u en het functioneren van onze Websites) bekendmaken aan andere entiteiten binnen de J.P. Morgan-groep, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Daarnaast kunnen wij uw Persoonsgegevens bekendmaken aan:

uzelf en, indien nodig, uw familieleden, associés en vertegenwoordigers;

cliënten en consumenten in de sectoren waarin wij actief zijn;

kredietinformatiebureaus;

diensten voor fraudebestrijding;

overheidsinstellingen, juridische, fiscale en regelgevende (of vergelijkbare) instanties, ombudsmannen, en centrale en/of lokale overheidsinstanties, op verzoek of indien vereist, ook om een daadwerkelijke of vermoedelijke overtreding van de toepasselijke wetgeving aan te geven;

accountants, bedrijfsrevisoren, financieel en fiscaal adviseurs, advocaten, notarissen en andere externe professionele adviseurs van J.P. Morgan Asset Management of van onze fondsen, op voorwaarde van inachtneming van bindende contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving;

banken, kredietverleners die geen banken zijn, bedrijfsleiders, instanties die handels- en ondernemingenregisters beheren, en bewaarders;

algemene partners van fondsen die we beheren of waar we advies over geven;

incassobureaus en opsporingsbureaus;

diensten voor gegevensverzameling;

accreditatie-instanties;

derde-Verwerkers (zoals aanbieders van betaaldiensten; verzendbedrijven; enz.) overal ter wereld, op voorwaarde van naleving van de hieronder in Hoofdstuk 3 vermelde vereisten;

iedere relevante partij, eiser, aanklager, onderzoeker en wetshandhavings- of gerechtelijke instantie, indien dit noodzakelijk is voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving;

iedere relevante partij met het oog op preventie, onderzoek, opsporing of vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de preventie van bedreigingen van de openbare veiligheid, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving;

iedere relevante partij in verband met vereisten op het gebied van bestrijding van witwaspraktijken en ken-uw-klant-bepalingen; iedere relevante derde-verkrijger(s) indien wij alle of een gedeelte van onze activiteiten of de activa of activiteiten van onze fondsen verkopen of overdragen (ook in het geval van een reorganisatie, ontbinding of liquidatie);

de pers en de media; en

vrijwilligers- en liefdadigheidsorganisaties

Onze Websites kunnen gebruikmaken van plug-ins of content van derden. Als u besluit om te reageren op dergelijke plug-ins of content, is het mogelijk dat uw Persoonsgegevens worden gedeeld met de derde-aanbieder van het betreffende platform van sociale media. Wij adviseren u het privacybeleid van die derde partij te raadplegen alvorens te reageren op zijn plug-ins of content.

Indien wij voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens een derde-Gegevensverwerker inschakelen, is deze Gegevensverwerker gebonden aan de volgende contractuele verplichtingen: (i) de Persoonsgegevens dienen alleen te worden verwerkt volgens onze schriftelijke, vooraf geformuleerde instructies; en (ii) er dienen maatregelen te worden genomen om de geheimhouding en de beveiliging van de Persoonsgegevens te beschermen; naast eventuele aanvullende wettelijke verplichtingen.

4. Internationale overdracht van Persoonsgegevens

Gezien het internationale karakter van onze activiteiten, kunnen we genoodzaakt zijn om binnen het kader van de in dit Beleid beschreven doelstellingen uw Persoonsgegevens over te dragen, zowel binnen de J.P. Morgan-groep als aan derden, zoals omschreven in Hoofdstuk 3 hierboven. Om die reden kunnen wij uw Persoonsgegevens overdragen naar andere landen, waar andere wetten en gegevensbeschermingsvoorschriften gelden, waaronder wetten op het gebied van gegevensbescherming met een lager beschermingsniveau dan in het land waar u woonachtig bent.

Als wij uw Persoonsgegevens overdragen naar andere landen, doen wij dat op basis van:

Adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie;

onze bindende bedrijfsvoorschriften;

passende contractuele standaardbepalingen; of

andere geldige overdrachtsmechanismen.

Als u nadere informatie wenst te ontvangen over de voorzorgsmaatregelen die van toepassing zijn op de internationale overdracht van persoonsgegevens, kunt u gebruikmaken van de contactgegevens in Hoofdstuk 12 hieronder.

5. Gegevensbeveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw Persoonsgegevens te beveiligen tegen accidentele of onwettige vernietiging, verloren gaan, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave of toegang en enige andere vorm van onwettige of niet-geautoriseerde Verwerking, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle Persoonsgegevens die u ons toestuurt op een veilige manier worden verzonden.

6. Juistheid van de gegevens

Wij nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat:

uw Persoonsgegevens die wij Verwerken juist zijn en, indien nodig, worden bijgewerkt; en

al uw Persoonsgegevens die wij Verwerken en die met het oog op het doel van de Verwerking onjuist zijn, onmiddellijk worden verwijderd of gecorrigeerd.

Van tijd tot tijd kunnen wij u verzoeken om de juistheid van uw Persoonsgegevens te bevestigen.

7. Minimalisering van de gegevens

Wij nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat wij alleen de Persoonsgegevens van u Verwerken die redelijkerwijs noodzakelijk zijn in verband met de in dit Beleid vermelde doelstellingen.

8. Aanhouden van gegevens

Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens alleen worden Verwerkt tijdens een, met het oog op de in deze Kennisgeving vermelde doelstellingen, zo kort mogelijke periode. De tijdsduur dat wij uw Persoonsgegevens zullen aanhouden, wordt bepaald door de volgende criteria:

(1) wij zullen uw Persoonsgegevens alleen aanhouden in een vorm die identificatie mogelijk maakt zolang:

a. wij een lopende relatie met u hebben (bijv. als u diensten van ons afneemt of als u op wettige wijze bent opgenomen in onze mailinglijst en zich niet hebt uitgeschreven); of

b. het aanhouden van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is in verband met de wettige, in deze Kennisgeving vermelde doelstellingen, waarvoor wij een geldige juridische basis hebben (bijv. als uw persoonsgegevens voorkomen in een contract tussen ons en uw werkgever en wij een rechtmatig belang hebben bij de verwerking van die gegevens voor de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten en om onze verplichtingen in het kader van dat contract na te komen; of als wij wettelijk verplicht zijn uw Persoonsgegevens aan te houden),

plus:
(2) de tijdsduur van:

a. elke toepasselijke verjaringstermijn uit de toepasselijke wetgeving (bijv. elke periode gedurende welke een persoon een rechtsvordering tegen ons kan instellen in verband met uw Persoonsgegevens, of waarbij uw Persoonsgegevens relevant zouden kunnen zijn); en

b. een aanvullende periode van twee (2) maanden na het verstrijken van de bovengenoemde verjaringstermijn (zodat wij, indien een persoon aan het eind van de verjaringstermijn een vordering instelt, over een redelijke termijn beschikken om al uw Persoonsgegevens die relevant zijn voor die vordering, vast te stellen),

en:
(3) bovendien kunnen wij, als een relevante vordering wordt ingesteld, deze periode waarin wij uw Persoonsgegevens blijven Verwerken, zo vaak verlengen als noodzakelijk is in verband met die vordering.

Tijdens de in de bovenstaande hoofdstukken (2)a en (2)b vermelde periodes, zullen wij de Verwerking van uw Persoonsgegevens beperken tot het opslaan en het beveiligen van die gegevens, tenzij die gegevens in verband met een rechtsvordering of een verplichting op grond van de toepasselijke wetgeving moeten worden herzien.

Nadat de in de rubrieken (1), (2) en (3) vermelde perioden, elk tot de toepasselijke termijn, zijn verstreken, zullen wij:

de relevante Persoonsgegevens definitief verwijderen of vernietigen;

uw Persoonsgegevens zodanig archiveren dat deze niet meer gebruikt worden; of

de relevante Persoonsgegevens anoniem maken.

9. Uw wettelijke rechten

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, kunt u ten aanzien van de Verwerking van uw Persoonsgegevens bepaalde rechten hebben, waaronder:

het recht op toegang tot, of het verkrijgen van kopieën van, uw Persoonsgegevens die wij Verwerken of beheren, evenals informatie over de aard, de verwerking en de bekendmaking van die Persoonsgegevens;

het recht op het indienen van een verzoek om eventuele onjuistheden in uw Persoonsgegevens die wij Verwerken of beheren, te corrigeren;

het recht op het indienen, op wettelijke gronden, van de volgende verzoeken:
- o verwijdering van uw Persoonsgegevens die wij Verwerken of beheren; of
- o beperking van de Verwerking van uw Persoonsgegevens die wij Verwerken of beheren;

het recht om uw Persoonsgegevens die wij Verwerken of beheren over te dragen aan een andere Beheerder, voor zover van toepassing;

het recht om uw toestemming voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens, indien u een dergelijke toestemming hebt verleend, in te trekken; en

het recht om een klacht in te dienen bij een Gegevensbeschermingsinstantie over de door ons of namens ons uitgevoerde Verwerking van uw Persoonsgegevens.

Dit heeft geen invloed op uw statutaire rechten.

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, kunt u ten aanzien van de Verwerking van uw Persoonsgegevens ook de volgende aanvullende rechten hebben:

het recht om, op basis van uw persoonlijke situatie, bezwaar aan te tekenen tegen de door ons of namens ons uitgevoerde Verwerking van uw Persoonsgegevens; en

het recht om bezwaar aan te tekenen tegen een door ons of namens ons uitgevoerde Verwerking van uw Persoonsgegevens voor direct marketing.

Om een of meerdere van deze rechten uit te oefenen, of om een vraag te stellen over deze rechten of een andere bepaling uit dit Beleid, of over de wijze waarop wij uw Persoonsgegevens Verwerken, verzoeken wij u gebruik te maken van de in onderstaand Hoofdstuk 13 vermelde contactgegevens.

10. Cookies

Een cookie is een klein bestand dat op uw toestel wordt geïnstalleerd als u websites (waaronder onze Websites) bezoekt. Het slaat gegevens op over uw toestel, uw browser en, in sommige gevallen, uw voorkeur en uw surfgedrag. Wij kunnen bij het Verwerken van uw Persoonsgegevens gebruikmaken van cookies, in overeenstemming met ons Cookiebeleid..

11. Direct Marketing

Wij kunnen uw Persoonsgegevens Verwerken om contact met u op te nemen, hoofdzakelijk per post en e-mail en soms per telefoon, om u te informeren over onze producten en diensten waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Indien u geen marketingberichten van ons wilt ontvangen, kunt u zich altijd uitschrijven door contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon bij J.P. Morgan of door u langs elektronische weg uit te schrijven via de e-mails die we u hebben verzonden. Nadat u zich hebt uitgeschreven, zullen wij u geen promotiemateriaal meer per e-mail verzenden. We kunnen echter wel weer contact met u opnemen indien dit noodzakelijk is in verband met eventuele door u aangevraagde Diensten.

12. Contactgegevens

Indien u opmerkingen of vragen hebt of bezorgd bent over de inhoud van dit Beleid of over andere zaken die betrekking hebben op de Verwerking van Persoonsgegevens door J.P. Morgan Asset Management, verzoeken wij u contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon bij J.P. Morgan, of te bellen naar:

0800 20 40 20 (or +44 1268 44 44 70)
accounts@uk-email.jpmorgan.com
J.P. Morgan Asset Management
Client Administration Centre
PO Box 12272
Chelmsford CM99 2EL
United Kingdom

13. Beheerders

In het kader van dit Beleid zijn de volgende entiteiten bevoegd beheerder:

Als Beheerder optredende entiteit Zakelijk adres
JPMorgan Asset Management (UK) Limited 60 Victoria Embankment, Londen, EC4Y 0JP, VK
J.P. Morgan Investment Management Inc., London Branch 60 Victoria Embankment, Londen, EC4Y 0JP, VK
JPMorgan Life Limited 60 Victoria Embankment, Londen, EC4Y 0JP, VK
JPMorgan ISA Nominees Limited 60 Victoria Embankment, Londen, EC4Y 0JP, VK
J.P. Morgan Trustee & Administration Services Limited 60 Victoria Embankment, Londen, EC4Y 0JP, VK
JPMorgan Funds Limited 60 Victoria Embankment, Londen, EC4Y 0JP, VK
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 6, route de Trèves, Senningerberg, L-2633 Luxemburg
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 21, Zürich 8002, Zwitserland
J.P. Morgan RE Luxembourg Management Company S.A. 6, route de Trèves, Senningerberg, L-2633 Luxemburg
J.P. Morgan Asset Management Real Estate (France) SAS 14 place Vendôme, Parijs F-75001, Frankrijk

Andere rechtspersonen die als beheerders optreden:

Als Beheerder optredende entiteit Zakelijk adres
JPMorgan Funds (Ireland) ICAV JPMorgan House, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV JPMorgan House, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland
JPMorgan Elect Plc 60 Victoria Embankment, London, EC4Y 0JP, UK
JPMorgan Japanese Investment Trust Plc 60 Victoria Embankment, London, EC4Y 0JP, UK
The Mercantile Investment Trust Plc 60 Victoria Embankment, London, EC4Y 0JP, UK
JPMorgan Global Growth & Income plc 60 Victoria Embankment, London, EC4Y 0JP, UK
JPMorgan European Investment Trust Plc 60 Victoria Embankment, London, EC4Y 0JP, UK
JPMorgan Japan Smaller Companies Trust Plc 60 Victoria Embankment, London, EC4Y 0JP, UK
JPMorgan US Smaller Companies Investment Trust Plc 60 Victoria Embankment, London, EC4Y 0JP, UK
JPMorgan American Investment trust Plc 60 Victoria Embankment, London, EC4Y 0JP, UK
JPMorgan Claverhouse Investment Trust Plc 60 Victoria Embankment, London, EC4Y 0JP, UK
JPMorgan Mid Cap Investment Trust Plc 60 Victoria Embankment, London, EC4Y 0JP, UK
JPMorgan Asian Investment Trust Plc 60 Victoria Embankment, London, EC4Y 0JP, UK
JPMorgan Global Emerging Markets Income Trust Plc 60 Victoria Embankment, London, EC4Y 0JP, UK
JPMorgan Indian Investment Trust Plc 60 Victoria Embankment, London, EC4Y 0JP, UK
JPMorgan Chinese Investment Trust Plc 60 Victoria Embankment, London, EC4Y 0JP, UK
JPMorgan European Smaller Companies Trust Plc 60 Victoria Embankment, London, EC4Y 0JP, UK
JPMorgan Smaller Companies Investment Trust Plc 60 Victoria Embankment, London, EC4Y 0JP, UK
JPMorgan Brazil Investment Trust Plc 60 Victoria Embankment, London, EC4Y 0JP, UK
JPMorgan Emerging Markets Investment trust Plc 60 Victoria Embankment, London, EC4Y 0JP, UK
JPMorgan Russian Securities Plc 60 Victoria Embankment, London, EC4Y 0JP, UK
JPMorgan Multi-Asset Trust Plc 60 Victoria Embankment, London, EC4Y 0JP, UK
JPMorgan Global Core Real Assets Ltd 60 Victoria Embankment, London, EC4Y 0JP, UK

14. Gedefinieerde termenBeheerder De entiteit de bepaalt hoe en waarom Persoonsgegevens worden verwerkt. In veel rechtsgebieden is de Beheerder primair verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming.
Gegevensbeschermingsinstantie Een onafhankelijke overheidsinstantie die wettelijk belast is met het toezicht op de naleving van de toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming.
Persoonsgegevens Informatie over elk willekeurig persoon, of aan de hand waarvan elk willekeurige persoon kan worden geïdentificeerd 1.
Verwerking of Verwerken of Verwerkt Alles wat gedaan wordt met Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, bekendmaken door middel van overdragen, verspreiden of op een andere wijze beschikbaar stellen, met elkaar in verband brengen, combineren, beperken, verwijderen of vernietigen.
Personeel Alle huidige, voormalige en toekomstige bestuurders, leidinggevenden, consultants, medewerkers, tijdelijke medewerkers, individuele contractanten, stagiairs, gedetacheerde medewerkers en ander personeel.
Verwerker Elke persoon of entiteit die namens de Beheerder Persoonsgegevens Verwerkt (anders dan personeel van de Beheerder).
Gevoelige Persoonsgegevens Persoonsgegevens over iemands ras of etnische afkomst, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, lichamelijke of geestelijke gezondheid, seksleven of enige andere informatie die op grond van de toepasselijke wetgeving als gevoelig kan worden beschouwd.
Gegevens over strafbare feiten Persoonsgegevens over daadwerkelijke of veronderstelde strafbare feiten of straffen.

1Wij wijzen erop dat in de Oostenrijkse en Zwitserse wetgeving voor gegevensbescherming het begrip persoonsgegevens zowel de gegevens van personen als bedrijven omvat.