Waarom investeren in alternatieve beleggingen?

Vincent Juvyns, Mei 2019

Is er echt geen alternatief?

De economische groei na de financiële crisis houdt al lang aan, maar is relatief flauwtjes. Door dit klimaat zijn maar weinig centrale banken in staat geweest om de rentetarieven of hun balansen te normaliseren. Hierdoor hebben beleggers moeite gehad om het gewenste rendement op hun beleggingen te behalen. Vaak horen we beleggers zeggen dat er geen ander alternatief is dan belegd te blijven in risicovolle waarden, dit ten koste van laag renderende, veilige waarden.

Hoewel deze strategie gedurende het grootste deel van de economische cyclus goed heeft gewerkt, zijn wij van mening dat beleggers, gezien het ouder worden van de cyclus, moeten nadenken over mogelijkheden om de veerkracht van hun portefeuilles te vergroten. Dit om voorbereid te zijn op een eventuele neergang.

Wij erkennen dat dit gemakkelijker gezegd dan gedaan is in een wereld waar de rentes op staatsobligaties laag zijn, vooral hier in Europa. De kans dat de koersen van staatsobligaties stijgen om zo een eventuele daling van de aandelenkoersen te compenseren, is beperkter dan bij eerdere neergangen. In Europa is cash - gezien de negatieve reële rendementen daarop - eveneens onaantrekkelijk.

Als gevolg hiervan moeten beleggers wellicht opnieuw nadenken over diversificatie en hun horizon verbreden tot buiten de traditionele beleggingscategorieën om de veerkracht van hun portefeuille te vergroten en tegelijk positieve reële rendementen te genereren. Het goede nieuws is dat er alternatieven zijn.

Wat zijn alternatieve beleggingen?

Alternatieve strategieën worden gewoonlijk gedefinieerd als beleggingen in andere activa dan aandelen, obligaties en cash. Ze omvatten beleggingen in private activa (die niet beursgenoteerd zijn) en beleggingsstrategieën die gebruikmaken van niet-traditionele benaderingen, zoals de mogelijkheid om te profiteren van dalende aandelenkoersen. Het is een breed en heterogeen universum dat in twee hoofdcategorieën kan worden onderverdeeld: de “rendementsversterkers” en de “diversificeerders”.

Afbeelding 1 (overgenomen uit onze recente publicatie Guide to Alternatives) toont het rendement dat te verkrijgen is in veel van de belangrijkste markten voor alternatieve beleggingen. De “rendementsversterkers” zijn strategieën als private debt en private equity, die erop gericht zijn om meer rendement te genereren dan de publieke markten. Uiteraard gaat alleen de zon voor niets op. Tegenover het hogere rendement voor beleggers staat namelijk een lagere liquiditeit in deze markten. Dat hoeft echter geen probleem te zijn voor langetermijnbeleggers die hun beleggingen gedurende de hele cyclus kunnen aanhouden.

AFBEELDING 1: ALTERNATIEVEN VOOR OPBRENGSTEN

Opbrengsten per beleggingscategorie in %


 

Bronnen: BAML, Barclays, Bloomberg, Clarkson, Cliffwater, Drewry Maritime Consultants, Federal Reserve, FTSE, MSCI, NCREIF, FactSet, J.P. Morgan Asset Management. Opbrengsten luiden per 31/03/19, uitgezonderd Transport wereldwijd, Infrastructuur wereldwijd (30/09/18), Direct lending, EMEA, APAC en Vastgoed VS (31/12/18). Transport wereldwijd: de opbrengsten na financieringskosten (levered yields) voor transport zijn berekend als het verschil tussen chartertarieven (huurinkomsten), operationele kosten, afschrijving van schulden en rentekosten, als percentage van de vermogenswaarde. Voor elk van de bovenstaande subcategorieën worden de opbrengsten berekend en de respectievelijke wegingsfactoren worden toegepast om te komen tot de huidige levered yields voor Transport wereldwijd; Preferente effecten: BAML Hybrid Preferred Securities; High yield VS: Bloomberg US Aggregate Corporate High Yield; Infrastructuur wereldwijd: MSCI Global Infrastructure Asset Index-Low risk; Vastgoed VS: NCREIF-ODCE Index; REIT’s wereldwijd: FTSE NAREIT Global REITs; Wereldwijde aandelen: MSCI AC World ex-U.S.; VS 10-jaar: 10-jaars staatsobligatierente VS; Aandelen VS: MSCI USA, Kernvastgoed Europa: IPD Global Property Fund Index – Continental Europe. Kernvastgoed Azië-Pacific (APAC): IPD Global Property Fund Index – Asia-Pacific. Staatsobligaties Europa 7-10-jaar: Bloomberg Barclays Euro Aggregate Government – Treasury (7-10Y). Guide to Alternatives – 2Q 2019. Gegevens per 31 maart 2019.

Afbeelding 2 toont de correlatie tussen de belangrijkste categorieën alternatieve beleggingen en de traditionele publieke markten. De “diversificeerders” zijn strategieën die rendementen genereren met een lage correlatie met traditionele activa, zoals bepaalde hedgefondsstrategieën of reële activa (materiële activa, waaronder vastgoed, infrastructuur en transportactiva). Als deze beleggingen worden toegevoegd, kunnen ze dienen als demper voor de waarde van een portefeuille bij een neergang, en in sommige gevallen ook het opbrengstenniveau van de portefeuille verhogen.

AFBEELDING 2: CORRELATIES PUBLIEKE EN PRIVATE MARKTEN

Sinds juni 2008, kwartaalrendementen


 

Bronnen: MSCI, Bloomberg Barclays, NCREIF, Cliffwater, Burgiss, HFRI, J.P. Morgan Asset Management. Aandelen wereldwijd: MSCI AC World Index. Obligaties wereldwijd: Bloomberg Barclays Global Aggregate Index. Kernvastgoed VS: NCREIF Property Index – Open End Diversified Core Equity component. Kernvastgoed Europa: IPD Global Property Fund Index – Continental Europe. Kernvastgoed Azië-Pacific (APAC): IPD Global Property Fund Index – Asia-Pacific. Infrastructuur wereldwijd: MSCI Global Quarterly Infrastructure Asset Index (equal-weighted blend). Direct lending VS: Cliffwater Direct Lending Index. Private equity VS: Cambridge Associates U.S. Private Equity Index. Durfkapitaal VS: Cambridge Associates U.S. Venture Capital Index. Hedgefondsindices omvatten aandelen long/short, relatieve waarde en global macro en zijn afkomstig van HFRI. Alle correlatiecoëfficienten zijn berekend op basis van totaalrendementen per kwartaal voor de periode 30/06/08 – 31/12/18. Rendementen luiden in USD. Guide to Alternatives – 2Q 2019. Gegevens per 31 maart 2019.

Hoe kunnen alternatieve beleggingen een traditionele portefeuille aanvullen?

Voor langetermijnbeleggers die geen moeite hebben met wat minder liquiditeit, kan een strategische allocatie naar alternatieve beleggingen bijdragen aan de verbetering van het algemene risico/rendementsprofiel van hun portefeuille. De exacte weging van een mandje met alternatieve beleggingen binnen een gediversifieerde portefeuille zal afhangen van de individuele rendementsdoelstellingen, beleggingshorizon en liquiditeitsbeperkingen.

Voor beleggers die wel dagelijkse liquiditeit nodig hebben, is het scala aan liquide alternatieve strategieën die in publieke markten beleggen, de laatste jaren ook toegenomen.

Beleggers die zich geconfronteerd zien met een negatief reëel rendement op cash en een beperkt opwaarts potentieel van staatsobligaties bij een neergang, kunnen daarom verder kijken dan een traditionele aandelen/obligatieportefeuille (verhouding 60:40). Het toevoegen van alternatieve beleggingen kan hen potentieel helpen om betere risicogewogen rendementen te behalen, de beleggingsopbrengsten te verhogen en de veerkracht van hun portefeuille te vergroten.

PDF-versie van dit artikel downloaden >
 


Het Market Insights-programma biedt uitgebreide gegevens en commentaren op de wereldwijde markten, zonder te verwijzen naar producten. Market Insights is ontworpen als instrument om klanten te helpen om de markten te begrijpen en hen te ondersteunen bij de besluitvorming over beleggingen, en is gericht op het onderzoeken van de implicaties van actuele economische gegevens en veranderende marktomstandigheden. Voor de toepassing van MiFID II worden de JPM Market Insights en Portfolio Insights-programma’s aangemerkt als marketingcommunicatie en vallen deze niet onder de MiFID II/MiFIR-vereisten die specifiek betrekking hebben op beleggingsonderzoek. Verder zijn de J.P. Morgan Asset Management Market Insights en Portfolio Insight-programma’s, als niet-onafhankelijk onderzoek, niet opgesteld in overeenstemming met wettelijke vereisten die bedoeld zijn om de onafhankelijkheid van beleggingsonderzoek te bevorderen, en ook zijn ze niet onderworpen aan enig verbod om te handelen voorafgaand aan de verspreiding van beleggingsonderzoek.
Dit document omvat algemene communicatie, uitsluitend bedoeld ter informatie. Het is in zijn aard bedoeld om kennis te verstrekken en is niet bedoeld als advies of aanbeveling voor specifieke beleggingsproducten, strategieën, planmogelijkheden of andere doelen in welke jurisdictie dan ook. Ook omvat het geen verplichting van J.P. Morgan Asset Management of zijn filialen om te participeren in de in dit document genoemde transacties. Alle gebruikte voorbeelden zijn algemeen van aard, hypothetisch en alleen bedoeld ter illustratie. Dit materiaal bevat niet voldoende informatie om een beleggingsbeslissing op te baseren en er mag door u niet op vertrouwd worden om het beleggen in effecten of beleggingsproducten op zijn merites te beoordelen. Daarnaast wordt aangeraden aan gebruikers van dit document om een onafhankelijke beoordeling te maken van de implicaties op juridisch gebied, reguleringsgebied, belastinggebied, boekhoudkundig gebied en kredietgebied, en om samen met hun professionele adviseurs te bepalen of beleggingen die hierin worden genoemd, geschikt worden geacht voor hun persoonlijke doelen. Beleggers moeten ervoor zorgen dat zij alle beschikbare informatie verkrijgen alvorens hun beslissing te nemen. Alle genoemde voorspellingen, cijfers of beleggingstechnieken en -strategieën zijn uitsluitend vermeld ter informatie, en zijn gebaseerd op bepaalde aannames en huidige marktomstandigheden. Ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle vermelde informatie wordt nauwkeurig geacht op het moment van opstellen, maar de nauwkeurigheid is niet gegarandeerd en er is geen aansprakelijkheid voor fouten of omissies. Opgemerkt zij dat de waarde van beleggingen en de opbrengsten die deze genereren, kunnen fluctueren al naar gelang de marktomstandigheden en fiscale regels. De mogelijkheid bestaat dat beleggers niet het volledige bedrag van hun oorspronkelijke belegging terugkrijgen. Rendementen en opbrengsten uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor huidige en toekomstige resultaten.
J.P. Morgan Asset Management is de handelsnaam van de vermogensbeheeractiviteiten van JPMorgan Chase & Co en zijn filialen wereldwijd. Als u telefonisch contact opneemt met J.P. Morgan Asset Management dient u er rekening mee te houden dat de telefoongesprekken kunnen worden opgenomen en gevolgd voor juridische, veiligheids-en trainingsdoeleinden. Informatie en gegevens die u ons mededeelt, worden verzameld, opgeslagen en verwerkt door J.P. Morgan Asset Management, in overeenstemming met het privacybeleid; www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Dit document is uitgegeven door JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l., European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg, R.C.S. Luxemburg B27900, maatschappelijk kapitaal EUR 10.000.000.

LV–JPM52128 | 06/19 | 0903c02a825e558b

 

Disclaimer

The Market Insights program provides comprehensive data and commentary on global markets without reference to products. Designed as a tool to help clients understand the markets and support investment decision-making, the program explores the implications of current economic data and changing market conditions. For the purposes of MiFID II the JPM Market Insights and Portfolio Insights programmes are marketing communications and are not in scope for any MiFID II/MiFIR requirements specificallyrelated to investment research. Furthermore, the J.P. Morgan Asset Management Market Insights and Portfolio Insights programmes as non-independent research have not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence ofinvestment research; nor are they subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of investment research.

This document is a general communication being provided for informational purposes only. It is educational in nature and not designedto be as advice or a recommendation for any specific investment product, strategy, plan feature or other purpose in any jurisdiction, noris it a commitment from J.P. Morgan Asset Management or any of its subsidiaries to participate in any of the transactions mentioned herein. Any examples used are generic, hypothetical and for illustration purposes only. This material does not contain sufficient information to support aninvestment decision and it should not be relied upon by you in evaluating the merits of investing in any securities or products. In addition, users should make an independent assessment of the legal, regulatory, tax, credit, and accounting implications and determine, together with their ownprofessional advisers, if any investment mentioned herein is believed to be suitable to their personal goals. Investors should ensure thatthey obtain all available relevant information before making any investment. Any forecasts, figures, opinions or investment techniques and strategies set out are for information purposes only, based on certain assumptions and current market conditions and are subject to change without prior notice. All information presented herein is considered to be accurate at the time of production, but no warranty of accuracy is given andnoliability in respect of any error or omission is accepted. It should be noted that investment involves risks, the value of investments and the incomefrom them may fluctuate in accordance with market conditions and taxation agreements and investors may not get back the full amount invested. Both past performance and yields is not a reliable indicator of current and future results. J.P. Morgan Asset Management is the brand for the asset management business of JPMorgan Chase & Co. and its affiliates worldwide.

This communication is issued by the following entities: in the United Kingdom by JPMorgan Asset Management (UK) Limited, which is authorized and regulated by the Financial Conduct Authority; in other European jurisdictions by JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.; in Hong Kong by JF Asset Management Limited, or JPMorgan Funds (Asia) Limited, or JPMorgan Asset Management Real Assets (Asia) Limited; inSingapore by JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited (Co. Reg. No. 197601586K), or JPMorgan Asset Management Real Assets (Singapore)Pte Ltd (Co. Reg. No. 201120355E); in Taiwan by JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited; in Japan by JPMorgan Asset Management (Japan) Limited which is a member of the Investment Trusts Association, Japan, the Japan Investment Advisers Association, Type II Financial Instruments Firms Association and the Japan Securities Dealers Association and is regulated by the Financial Services Agency (registration number “Kanto Local Finance Bureau (Financial Instruments Firm) No. 330”); in Korea by JPMorgan Asset Management (Korea) Company Limited; in Australia to wholesale clients only as defined in section 761A and 761G of the Corporations Act 2001 (Cth) by JPMorgan Asset Management (Australia) Limited (ABN 55143832080) (AFSL 376919); in Brazil by Banco J.P. Morgan S.A.; in Canada for institutional clients’ use only by JPMorgan Asset Management (Canada) Inc., and in the United States by JPMorgan Distribution Services Inc. and J.P. Morgan Institutional Investments, Inc., both members of FINRA; and J.P. Morgan Investment Management Inc.

In APAC, distribution is for Hong Kong, Taiwan, Japan and Singapore. For all other countries in APAC, to intended recipients only.

Copyright 2018 JPMorgan Chase & Co. All rights reserved.


0903c02a82434bed

0903c02a8238b62b

Managing volatility

Benefit from insights and products to help you cut through the noise and keep your portfolio on track.

Find out more >

ETF currency hedging strategies

Static monthly hedge

  • Monthly reset reduces transaction costs.
  • Consistent with many index methodologies, which may reduce tracking error.
  • Imperfect hedge may leave investors with unexpected currency risk.

Static daily hedge

  • Daily reset increases transaction costs.
  • Consistent with many index methodologies, which may reduce tracking error.
  • Daily reset minimises currency risk, however high transaction costs can outweigh benefits.

Tolerance-adjusted hedge

  • Hedges are reset whenever hedge ratio breaches pre-set threshold, resulting in lower transaction costs than daily hedging.
  • Difficult for index providers to reflect in index methodologies, which may increase tracking error.
  • Removes more currency risk than monthly hedging while reducing transaction costs compared to daily hedging.

Spotlight on hedge ratios

To achieve a 100% hedge ratio, the value of the derivatives used to hedge a portfolio’s currency exposures should equal the notional value of the portfolio’s assets.

If the value of the portfolio’s assets rises, the hedge ratio will fall and the portfolio will be under hedged.

If the value of the portfolio’s assets falls, the hedge ratio will rise and the portfolio will be over hedged.

If hedge ratios become too stretched there is a risk that the impact on the performance of one hedged share class could impact another share class of the same fund.

Regulatory measures require ETF providers keep hedge ratios within a 95%-105% tolerance, making a tolerance-adjusted hedging model appropriate for many ETFs.