Hoe kunnen handelsspanningen de wereldwijde markten raken?

Maria Paola Toschi, Juli 2019

Sinds zijn verkiezing heeft president Trump getracht om datgene te corrigeren wat hij en zijn regering zien als handelsonrechtvaardigheden die de Amerikaanse economie tegenwerken. Dit beleid heeft aanzienlijke steun gekregen van de Amerikaanse kiezers en de Democratische Partij. Hoewel China het belangrijkste aandachtspunt is, is er nog steeds een risico dat het geschil zich uitbreidt tot de EU. Dit drukt op de mondiale groei, vooral omdat bedrijven investeringen uitstellen. Als een verdere escalatie bedrijven ertoe aanzet om banen te schrappen, zullen de risico’s voor de huidige groeifase toenemen, ongeacht nog milder wordende centrale banken. Het lijkt politiek gezien niet optimaal voor de president om risico’s te nemen die de groei kunnen bedreigen, aangezien hij in november 2020 herkozen wil worden als president. Wij zijn echter niet erg hoopvol over de vooruitzichten voor het handelsconflict en beleggers doen er goed aan om na te denken over het toevoegen van beleggingen aan hun portefeuilles die stand zullen houden in tijden van marktstress.

Wat is de oorzaak van het geschil?

De wereldwijde handelsspanningen begonnen in 2018, toen de regering van de VS handelstarieven oplegde voor bepaalde importen, waaronder zonnepanelen en metalen. Daarmee kwam een einde aan meerdere decennia van handelsliberalisering in de VS. Sinds dat moment zijn de tarieven als percentage van alle importen nog relatief laag gebleven. Maar als de VS doorgaat met de voorgestelde verdere heffingen op importgoederen uit China en de nieuwe heffingen op de invoer van auto’s, zullen de Amerikaanse tarieven als gemiddelde percentage van alle importen terugkeren naar een niveau dat sinds de jaren veertig van de vorige eeuw niet meer is gezien (Figuur 1)..

De oorspronkelijke doelstelling van de Amerikaanse regering was om de tarieven te gebruiken om het grote Amerikaanse handelstekort met China1. terug te dringen. Er zijn echter andere conflictonderwerpen die minder direct verband houden met de handel, zoals de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten en de niet uit tarieven bestaande belemmeringen waarmee Amerikaanse bedrijven in China worden geconfronteerd.

FIGUUR 1 – EFFECTIEF IMPORTTARIEF VS

% verandering jaar/jaar, exportvolumes betreffen 3-maands voortschrijdend gemiddelde

Bronnen: (Links) Esteban Ortiz-Ospina en Max Roser “International Trade”, US Census Bureau, US International Trade Commission, J.P. Morgan Asset Management. Geldende en voorgestelde tarieven zijn berekeningen van JPMAM. Tarieven die op dit moment gelden, zijn onder meer heffingen op wasmachines, zonnepanelen, staal en aluminium, evenals geïmplementeerde heffingen op ongeveer USD 250 miljard aan Chinese importgoederen. De tarieven op overige importen uit China en wereldwijde auto’s (inclusief auto-onderdelen) zijn voorgestelde maatregelen voor elk ongeveer USD 290 miljard aan goederen. Guide to the Markets - Europa. Gegevens per 30 juni 2019.

Zowel op het gebied van handel als op het gebied van intellectuele eigendom leek het erop dat de onderhandelingen in harmonie vorderden. Ze zijn echter vastgelopen op de kwestie van de staatssteun die China aan zijn technologie-industrie verleent. Terwijl China zich bereid heeft getoond om concessies te doen in de “oude China”-sectoren, zoals consumptiegoederen en landbouw, zijn de Chinese plannen om de economie te hervormen afhankelijk van de groei in de technologiesector. De kern van dit geschil wordt dan ook gevormd door de wens van beide partijen om de dominante wereldspeler op technologiegebied te zijn. De hervatting van de handelsbesprekingen tussen de VS en China, aangekondigd op de G20-top in juni, was bemoedigend, maar een alomvattende overeenkomst lijkt onwaarschijnlijk zolang er geen akkoord is over de technologiesector.

Welk effect kunnen de handelsspanningen hebben op de Chinese en Amerikaanse economie?

Met een Chinese export naar de VS ter waarde van 3,6% van het BBP zou de impact op de Chinese economie aanzienlijk kunnen zijn, mochten de onderhandelingen mislukken en de VS tarieven opleggen op de 300 miljard dollar aan Chinese importen die nu nog niet worden belast. Om steun te verlenen, streven de Chinese autoriteiten naar een mix van monetaire en fiscale stimuleringsmaatregelen die erop gericht zijn om de groei te stabiliseren in de buurt van het vastgestelde streefpercentage van 6%-6,5%.

De Amerikaanse export naar China bedraagt minder dan 1% van het BBP. De Amerikaanse industriesector kan echter worden getroffen door hogere kosten voor ingevoerde intermediaire goederen, die slechts gedeeltelijk kunnen worden beperkt door lagere Chinese prijzen of een devaluatie van de renminbi. Nu de productiekosten toenemen, de lonen stijgen en er geen ruimte is om de eindprijzen te verhogen, wordt verwacht dat de bedrijfswinsten onder druk komen te staan2.

Figuur 2 toont de correlatie tussen de dalende wereldexportvolumes en de verwachte neerwaartse winstbijstellingen voor de S&P 500. De economische onzekerheid en de lagere winsten kunnen de al gestagneerde bedrijfsinvesteringen en kapitaaluitgaven nog verder temperen.

Wat kan de mondiale impact zijn?

Deze directe effecten van de tarieven zijn gering in vergelijking met de indirecte effecten. Geconfronteerd met geopolitieke onzekerheid stellen bedrijven hun investeringsplannen uit, wat al heeft geleid tot een wereldwijde vertraging in de industrie en export. Hierdoor ziet de economie van de eurozone er bijzonder kwetsbaar uit, aangezien veel Europese landen een exportgerichte economie hebben (Figuur 3). De Europese Unie (EU) wordt ook geconfronteerd met potentieel hogere Amerikaanse handelstarieven voor de autosector. Momenteel geldt voor auto’s die in de EU worden geproduceerd een Amerikaans importtarief van 2,5% (25% voor vrachtwagens en bestelwagens), terwijl de EU een heffing van 10% oplegt op importauto’s uit de VS. De VS is de grootste markt voor Europese autofabrikanten: in 2018 werden 1.155.500 auto’s naar de VS geëxporteerd, vier keer meer dan de Amerikaanse auto-export naar de EU.

FIGUUR 2 - WERELDEXPORTVOLUMES EN WINSTEN VS

% verandering jaar/jaar, exportvolumes betreffen 3-maands voortschrijdend gemiddelde

Bronnen: CPB Nederland, IBES, Refinitiv Datastream, J.P. Morgan Asset Management. WPA is winst per aandeel. De sterke stijging van de verwachte WPA voor de S&P 500 aan het begin van 2018 wordt toegeschreven aan de Tax Cuts and Jobs Act van 2017, die begin 2018 van kracht werd. Rendementen uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor huidige en toekomstige resultaten. Guide to the Markets - Europa. Gegevens per 30 juni 2019.

De hoop op een wederzijdse nultariefovereenkomst wordt bemoeilijkt door de eis van de VS om de landbouw op te nemen in een handelsovereenkomst, wat door de EU wordt afgewezen. Duitse autofabrikanten hebben het meest last van een stijging van de invoertarieven in de VS, maar andere EU-landen lijken ook kwetsbaar, waaronder Italië, dat een belangrijke exporteur is van auto-onderdelen naar de VS.

Misschien wel het meest zorgwekkend zijn de tekenen dat de Amerikaanse regering bereid is om de handelstarieven te gebruiken om bredere doelstellingen van het buitenlands beleid te verwezenlijken. Mexico, bijvoorbeeld, werd bedreigd met hogere tarieven als het de illegale immigratiestromen over de Amerikaanse grens niet zou beheersen. President Donald Trump heeft ook getweet dat China en Europa een valutamanipulatiespelletje spelen, en zinspeelde op mogelijke nieuwe maatregelen.

Zullen de handelsspanningen escaleren?

President Trump wil in 2020 herverkozen worden en het is onduidelijk of hij met het oog hierop soepeler zal worden over de handelsagenda. Trump wil graag kunnen wijzen op een aantal resultaten in het geschil met China, maar hij moet ook een escalatie van het handelsconflict vermijden. Dat zou namelijk kunnen leiden tot een tragere economie, een zwakkere aandelenmarkt en dalende bedrijfswinsten.

China heeft intussen geen ruimte meer voor vergeldingsmaatregelen gericht tegen importen uit de VS, maar het heeft wel andere munitie. Sommigen hebben zich afgevraagd of China kan terugslaan door de verkoop van zijn Amerikaanse staatsobligaties. Op dit moment blijft China met 1.113 miljard dollar de grootste buitenlandse houder van Amerikaans schuldpapier. Er zij echter op gewezen dat China zijn Amerikaanse staatsobligaties grotendeels koopt om de munt te controleren. Een aanzienlijke verkoop van Amerikaanse staatsobligaties, in een mate die groot genoeg is om de rente op Amerikaanse obligaties te verhogen, zou een appreciatie van de renminbi met zich meebrengen. Dit zou het probleem voor Chinese exporteurs in een wereld van stijgende handelstarieven verder verergeren.

Wat zijn de gevolgen voor beleggers?

De handelsspanningen drukken op de wereldwijde groei, vooral omdat bedrijven investeringen uitstellen. Het is onwaarschijnlijk dat de tot nu toe opgelegde maatregelen tot een wereldwijde recessie zullen leiden. Als de onzekerheid als gevolg van een verdere escalatie er echter toe zou leiden dat bedrijven het aantal banen gaan reduceren en hun investeringsuitgaven verminderen, dan zullen de risico’s op een recessie toenemen. De centrale banken reageren op de zwakte met lagere rentetarieven. Samen met de toegenomen vraag naar als veilige havens beschouwde activa, heeft dat geleid tot stijgingen van de obligatiekoersen, de goudprijs en de Japanse yen.

Ons kernscenario is dat het niet in het belang is van president Donald Trump om het handelsconflict voor de verkiezingen verder te verergeren, maar er is veel onzekerheid over deze visie. Beleggers zouden er goed aan doen om na te denken over het toevoegen van beleggingen aan hun portefeuilles die naar verwachting stand zullen houden onder moeilijke marktomstandigheden. Voorbeelden daarvan zijn Amerikaanse staatsobligaties en strategieën die minder gecorreleerd zijn met de aandelenmarkt, zoals macrofondsen.

FIGUUR 3 – EXPORT VAN GOEDEREN

% van nominaal BBP, 2018

Bronnen: IMF Direction of Trade, IMF World Economic Outlook, J.P. Morgan Asset Management. Rendementen uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor huidige en toekomstige resultaten. Guide to the Markets - Europa. Gegevens per 30 juni 2019.

Notes:

1Het handelstekort van 420 miljard dollar ten opzichte van China is het verschil tussen 540 miljard dollar aan Amerikaanse import uit China en een totale export naar China van 120 miljard dollar. Gegevens per 31 december 2018.

2 Volgens het verslag van juni over de arbeidsmarkt bedroeg de werkloosheid 3,7% en de jaarlijkse loonstijging 3,1%.


PDF-versie van dit artikel downloaden >Het Market Insights-programma biedt uitgebreide gegevens en commentaren op de wereldwijde markten, zonder te verwijzen naar producten. Market Insights is ontworpen als instrument om klanten te helpen om de markten te begrijpen en hen te ondersteunen bij de besluitvorming over beleggingen, en is gericht op het onderzoeken van de implicaties van actuele economische gegevens en veranderende marktomstandigheden. Voor de toepassing van MiFID II worden de JPM Market Insights en Portfolio Insights-programma’s aangemerkt als marketingcommunicatie en vallen deze niet onder de MiFID II/MiFIR-vereisten die specifiek betrekking hebben op beleggingsonderzoek. Verder zijn de J.P. Morgan Asset Management Market Insights en Portfolio Insight-programma’s, als niet-onafhankelijk onderzoek, niet opgesteld in overeenstemming met wettelijke vereisten die bedoeld zijn om de onafhankelijkheid van beleggingsonderzoek te bevorderen, en ook zijn ze niet onderworpen aan enig verbod om te handelen voorafgaand aan de verspreiding van beleggingsonderzoek.

Dit document omvat algemene communicatie, uitsluitend bedoeld ter informatie. Het is in zijn aard bedoeld om kennis te verstrekken en is niet bedoeld als advies of aanbeveling voor specifieke beleggingsproducten, strategieën, planmogelijkheden of andere doelen in welke jurisdictie dan ook. Ook omvat het geen verplichting van J.P. Morgan Asset Management of zijn filialen om te participeren in de in dit document genoemde transacties. Alle gebruikte voorbeelden zijn algemeen van aard, hypothetisch en alleen bedoeld ter illustratie. Dit materiaal bevat niet voldoende informatie om een beleggingsbeslissing op te baseren en er mag door u niet op vertrouwd worden om het beleggen in effecten of beleggingsproducten op zijn merites te beoordelen. Daarnaast wordt aangeraden aan gebruikers van dit document om een onafhankelijke beoordeling te maken van de implicaties op juridisch gebied, reguleringsgebied, belastinggebied, kredietgebied en boekhoudkundig gebied, en om samen met hun professionele adviseurs te bepalen of beleggingen die hierin worden genoemd, geschikt worden geacht voor hun persoonlijke doelen. Beleggers moeten ervoor zorgen dat zij alle beschikbare informatie verkrijgen alvorens over te gaan tot een belegging. Alle genoemde voorspellingen, cijfers, opinies of beleggingstechnieken en — strategieën zijn uitsluitend ter informatie, en zijn gebaseerd op bepaalde aannames en huidige marktomstandigheden. Ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle vermelde informatie wordt nauwkeurig geacht op het moment van opstellen, maar de nauwkeurigheid is niet gegarandeerd en er is geen aansprakelijkheid voor fouten of omissies. Opgemerkt zij dat beleggen gepaard gaat met risico’s en dat de waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen fluctueren al naar gelang de marktomstandigheden en fiscale regels. De mogelijkheid bestaat dat beleggers niet het volledige bedrag van hun oorspronkelijke belegging terugkrijgen. Rendementen en inkomsten uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor huidige en toekomstige resultaten. J.P. Morgan Asset Management is de handelsnaam van de vermogensbeheeractiviteiten van JPMorgan Chase & Co. en zijn filialen wereldwijd. Voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving, kunnen we telefoongesprekken opnemen en kan elektronische communicatie worden gemonitord om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van wet- en regelgeving en ons interne beleid. Persoonlijke gegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt door J.P. Morgan Asset Management, in overeenstemming met ons EMEA-privacybeleid (zie www.jpmorgan.com/emea-privacypolicy).

Dit document is uitgegeven door JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l., European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg, R.C.S. Luxemburg B27900, maatschappelijk kapitaal EUR 10.000.000.

Copyright 2019 JPMorgan Chase & Co. Alle rechten voorbehouden.

LV–JPM52230 | NL | 07/19 | 0903c02a8265a359

 

Disclaimer

The Market Insights program provides comprehensive data and commentary on global markets without reference to products. Designed as a tool to help clients understand the markets and support investment decision-making, the program explores the implications of current economic data and changing market conditions. For the purposes of MiFID II the JPM Market Insights and Portfolio Insights programmes are marketing communications and are not in scope for any MiFID II/MiFIR requirements specificallyrelated to investment research. Furthermore, the J.P. Morgan Asset Management Market Insights and Portfolio Insights programmes as non-independent research have not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence ofinvestment research; nor are they subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of investment research.

This document is a general communication being provided for informational purposes only. It is educational in nature and not designedto be as advice or a recommendation for any specific investment product, strategy, plan feature or other purpose in any jurisdiction, noris it a commitment from J.P. Morgan Asset Management or any of its subsidiaries to participate in any of the transactions mentioned herein. Any examples used are generic, hypothetical and for illustration purposes only. This material does not contain sufficient information to support aninvestment decision and it should not be relied upon by you in evaluating the merits of investing in any securities or products. In addition, users should make an independent assessment of the legal, regulatory, tax, credit, and accounting implications and determine, together with their ownprofessional advisers, if any investment mentioned herein is believed to be suitable to their personal goals. Investors should ensure thatthey obtain all available relevant information before making any investment. Any forecasts, figures, opinions or investment techniques and strategies set out are for information purposes only, based on certain assumptions and current market conditions and are subject to change without prior notice. All information presented herein is considered to be accurate at the time of production, but no warranty of accuracy is given andnoliability in respect of any error or omission is accepted. It should be noted that investment involves risks, the value of investments and the incomefrom them may fluctuate in accordance with market conditions and taxation agreements and investors may not get back the full amount invested. Both past performance and yields is not a reliable indicator of current and future results. J.P. Morgan Asset Management is the brand for the asset management business of JPMorgan Chase & Co. and its affiliates worldwide.

This communication is issued by the following entities: in the United Kingdom by JPMorgan Asset Management (UK) Limited, which is authorized and regulated by the Financial Conduct Authority; in other European jurisdictions by JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.; in Hong Kong by JF Asset Management Limited, or JPMorgan Funds (Asia) Limited, or JPMorgan Asset Management Real Assets (Asia) Limited; inSingapore by JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited (Co. Reg. No. 197601586K), or JPMorgan Asset Management Real Assets (Singapore)Pte Ltd (Co. Reg. No. 201120355E); in Taiwan by JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited; in Japan by JPMorgan Asset Management (Japan) Limited which is a member of the Investment Trusts Association, Japan, the Japan Investment Advisers Association, Type II Financial Instruments Firms Association and the Japan Securities Dealers Association and is regulated by the Financial Services Agency (registration number “Kanto Local Finance Bureau (Financial Instruments Firm) No. 330”); in Korea by JPMorgan Asset Management (Korea) Company Limited; in Australia to wholesale clients only as defined in section 761A and 761G of the Corporations Act 2001 (Cth) by JPMorgan Asset Management (Australia) Limited (ABN 55143832080) (AFSL 376919); in Brazil by Banco J.P. Morgan S.A.; in Canada for institutional clients’ use only by JPMorgan Asset Management (Canada) Inc., and in the United States by JPMorgan Distribution Services Inc. and J.P. Morgan Institutional Investments, Inc., both members of FINRA; and J.P. Morgan Investment Management Inc.

In APAC, distribution is for Hong Kong, Taiwan, Japan and Singapore. For all other countries in APAC, to intended recipients only.

Copyright 2018 JPMorgan Chase & Co. All rights reserved.


0903c02a82434bed

0903c02a8238b62b

Managing volatility

Benefit from insights and products to help you cut through the noise and keep your portfolio on track.

Find out more >

ETF currency hedging strategies

Static monthly hedge

  • Monthly reset reduces transaction costs.
  • Consistent with many index methodologies, which may reduce tracking error.
  • Imperfect hedge may leave investors with unexpected currency risk.

Static daily hedge

  • Daily reset increases transaction costs.
  • Consistent with many index methodologies, which may reduce tracking error.
  • Daily reset minimises currency risk, however high transaction costs can outweigh benefits.

Tolerance-adjusted hedge

  • Hedges are reset whenever hedge ratio breaches pre-set threshold, resulting in lower transaction costs than daily hedging.
  • Difficult for index providers to reflect in index methodologies, which may increase tracking error.
  • Removes more currency risk than monthly hedging while reducing transaction costs compared to daily hedging.

Spotlight on hedge ratios

To achieve a 100% hedge ratio, the value of the derivatives used to hedge a portfolio’s currency exposures should equal the notional value of the portfolio’s assets.

If the value of the portfolio’s assets rises, the hedge ratio will fall and the portfolio will be under hedged.

If the value of the portfolio’s assets falls, the hedge ratio will rise and the portfolio will be over hedged.

If hedge ratios become too stretched there is a risk that the impact on the performance of one hedged share class could impact another share class of the same fund.

Regulatory measures require ETF providers keep hedge ratios within a 95%-105% tolerance, making a tolerance-adjusted hedging model appropriate for many ETFs.