Opkomende markten: te groot om te negeren?

In een tijd waarin beleggers hun wonden nog aan het likken zijn en vraagtekens zetten bij hun risicobereidheid, geloven wij dat aandelen in opkomende markten een te grote categorie vormen voor beleggers om te negeren.

Te groot om te negeren? Het is tegenwoordig misschien geen mode om dat te zeggen, gezien de turbulentie op de financiële markten in het afgelopen jaar, slepende economische onzekerheden, de volatiliteit in de meeste beleggingscategorieën en de volop aanwezige goedkoop ogende beleggingen in de wereld. In een tijd waarin beleggers hun wonden nog aan het likken zijn en vraagtekens zetten bij hun risicobereidheid, geloven wij echter dat aandelen in opkomende markten een te grote categorie zijn voor beleggers om te negeren.

Demografisch gezien kunnen we niet heen om opkomende markten, die een groeiend deel uitmaken van het mondiale BBP en de mondiale groei. De opkomst van het Angelsaksische kapitalisme in de ruim tweehonderd jaar die achter ons liggen, heeft gezorgd voor een kader waarin de daarbij horende spelers aanzienlijke aandelen in het mondiale BBP hebben opgebouwd. Wat de recente economische geschiedenis duidelijk maakt, is dat landen die zich aansluiten bij het 'kapitalistische' model een stabiele groei doormaken naar het niveau van de ontwikkelde landen in het BBP per capita. In onze visie creëert de globalisering het 'dividend' dat een dergelijke ontwikkeling mogelijk maakt. Deze ontwikkeling start in de regel met verstedelijking, die leidt tot hogere productiviteit en infrastructurele vraag. Uiteindelijk maakt dat de weg vrij voor stijgende inkomens en daarmee voor veranderingen in de consumptiepatronen.

Al deze verschijnselen zijn in het afgelopen decennium duidelijk zichtbaar geweest in opkomende markten. De urbanisatiecijfers stijgen explosief, waardoor de infrastructurele vraag en geplande bestedingen een wezenlijke omvang hebben en bovendien groeien. Het tempo van de uitgaven op dit gebied wordt alleen maar versneld door de mondiale economische neergang, voor zover die hier al enige invloed op heeft. De consumptiepatronen veranderen eveneens. Daarbij vindt een natuurlijke overgang plaats van 'productie-economieën' naar 'consumptie-economieën', doordat de inkomens stijgen.

Het aandeel van opkomende markten binnen de wereldwijde aandelenindices is nog steeds in lijn met het aandeel in BBP, bevolkingsaantal, energieverbruik, enzovoorts. Een aantal wezenlijke ontwikkelingen laat echter zien dat de financiële betekenis van opkomende markten al begint aan te sluiten bij hun toenemende economische betekenis.

In macro-economisch opzicht is er sprake van een gezonder geworden politiek, zoals J.P. Morgan Asset Management de laatste jaren reeds heeft aangegeven. Deze gezondere politiek omvat fiscale transparantie, het stellen van inflatiedoelen in plaats van wisselkoersdoelen, en externe balansen die in de richting van een overschot gestuurd worden. De gezondere politiek is grotendeels intact, en heeft opkomende markten een ongebruikelijk sterke positie bezorgd in de huidige wereldwijde cyclus.

Op micro-economisch niveau zien we een verbeterde operationele hefboomwerking. Dit heeft geleid tot een sterke stijging van de winsten in opkomende markten. Als gevolg daarvan zijn ook de rendementen op het eigen vermogen opgestuwd tot een wereldwijd concurrerend niveau. Ook is het aandeel van de opkomende markten in de mondiale bedrijfswinsten opgelopen tot nieuwe hoogtepunten. De huidige mondiale neergang leidt zonder twijfel tot een correctie in het rendement op het eigen vermogen binnen opkomende markten, net zo zeker als dat het geval is binnen ontwikkelde markten. Er is echter weinig reden om aan te nemen dat de verbeterde kapitaalsdiscipline die ten grondslag ligt aan de langdurige stijging van het rendement op eigen vermogen, zal worden omgekeerd door de huidige cyclus.

Naast het risico van een diepe, maar tijdelijke onderdrukking van de winsten, is het van belang om de risico's en ontwikkelingen te beschouwen die zich openbaren in de huidige cyclus.

Als eerste valt uit de huidige cyclus op te maken dat de aandelen en economieën van opkomende landen niet ontsnapt zijn aan de gevolgen van een financiële crisis waarvan de centrale oorzaak ligt in de ontwikkelde wereld, zoals algemeen wordt aangenomen. Economieën in alle regio's van de opkomende markten zijn vertraagd. De verbeterde fundamentele kenmerken hielden de schade in het merendeel van deze beleggingscategorie echter beperkt, hoewel er enkele op zichzelf staande gevallen van structurele tekortkomingen aan het licht kwamen.

Als tweede onderstreept de huidige cyclus de politieke duurzaamheid van globalisering. De voordelen op lange termijn van globalisering waren het voorbije halve millennium al duidelijk, en zijn de afgelopen vijftig jaar in snel tempo groter geworden. Politiek gezien is het risico van sluipend protectionistisch beleid ten aanzien van grensoverschrijdende handel en kapitaalsstromen echter versterkt door de ernst van de huidige cyclus. Doorredenerend vormt een terugval in de positieve houding ten aanzien van globalisering, het grootste risico voor de groei van de opkomende markten. Naar onze mening zal de huidige crisis, de ergste sinds zeventig jaar, echter slechts leiden tot een beperkte terugval van de globaliseringtrends op de langere termijn.

De combinatie van de bovenstaande twee factoren duidt erop dat de categorie aandelen van opkomende markten duidelijk te groot lijkt om te negeren voor beleggers op langere termijn. J.P. Morgan Asset Management is in een vroeg stadium gestart met beleggen in deze categorie. Ons bekroonde beleggingsteam voor wereldwijde opkomende markten, is binnen de beleggingssector een van de grootste teams voor opkomende markten. Het team biedt een reeks van mondiale en regionale beleggingsoplossingen aan. Het creëert zo toegang tot het potentieel op lange termijn en maakt het mogelijk om te beleggen met het oog op herstel.

De twintig leden van het Emerging Markets Equity Team hebben een gemiddelde ervaring bij J.P. Morgan van elf jaar en werken verspreid over de wereld. Het team wordt geleid door CIO Richard Titherington.

Belangrijke informatie en risicoprofiel
Om in aandelen te beleggen, staan beleggers bloot aan fluctuaties op de aandelenmarkt en de financiële prestaties van bedrijven. De waarde van de beleggingen van beleggers kan op dagelijkse basis zowel dalen als stijgen; het is mogelijk dat beleggers niet het volledige bedrag van hun oorspronkelijke belegging terugontvangen.